Publisert 03.12.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2021 - varsel

RME varsler inntektsrammer for 2021. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 17,2 milliarder kroner. Kostnadsgrunnlaget for bransjen er på 17,7 milliarder kroner. 

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente: 5,00 %
  • Referansepris på kraft: 210,46 kr/MWh
  • KPI2021/2019: 1,044 (til justering av KILE-kostnad)
  • KPI-lønn2021/2019: 1,044 (til justering av D&V-kostnad)

Bransjens faktiske kostnader i 2019 var 477 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2019. Dette beløpet, ilagt renter, blir trukket fra inntektsrammen i 2021.

Mer informasjon om varsel om inntektsrammer for 2021

Under «Relevant informasjon» finnes infoskriv som beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og en veiledning som beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg publiserer vi data og resultater fra de sammenlignende analysene.

Dere kan laste ned R-scriptet med koden som er brukt i beregning av inntektsrammer for 2021 fra høyremenyen som en komprimert fil (zip). Vi bruker programmeringsspråket R. Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her.

Frist for merknader: 15. februar 2021

Merknader til dette varslet merkes 202012857 og sendes til oss på rme@nve.no innen 15. februar 2021.

Vedtak om inntektsrammer for 2021

Vi vil fastsette vedtak om inntektsramme for 2021 i februar 2022. Vedtaket vil skille seg fra varselet da vi oppdaterer verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. Vi korrigerer i tillegg for eventuelle feil vi er gjort kjent med i forkant av vedtaket. Dette kan også gjøre at vedtaket blir noe forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2021

Re-beregning av inntektsramme for 2019

Vi har inkludert et tillegg eller fratrekk i inntektsrammen for 2021 som følge av en ny beregning av inntektsrammen for 2019. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6, skal vi omgjøre enkeltvedtak om inntektsramme for 2019 dersom det var feil i datagrunnlaget. Dette gjør vi i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme det andre påfølgende inntektsrammeåret, i dette tilfellet 2021. Grunnlaget og resultatet fra disse beregningene er også lagt ut på nettsiden med varsel om inntektsramme for 2021.

USLA inngår ikke lenger i kostnadsgrunnlaget

Fra og med inntektsrammen for 2020 skal ikke lenger USLA påvirke selskapenes inntektsrammer (ref. RME-rapport 1/2019). Det vil si at vi holder USLA utenfor kostnadsgrunnlaget og utenfor totalkostnaden som inngår i de sammenlignende analysene. (USLA er inkludert i excel-filen som inneholder grunnlagsdata, men merk at dette kun er av regneteknisk betydning.)

Rammevilkårskorrigering i regionalnett

I trinn 2 i kostnadsnormmodellen for regionalnett korrigerer vi for en geografivariabel som er sammensatt av rammevilkårene helning og skog. Den skal forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom det enkelte selskap og de selskapene som det sammenlignes med i analysen. I år kan vi ikke se at denne variabelen er signifikant. Det kan henge sammen med endringer som har skjedd i referanseselskaper, som igjen fører til endringer på fronten. Siden koeffisienten for geografivariabelen ikke er signifikant forskjellig fra null, settes den til null. Det vil si at det i praksis ikke er noen korrigering for rammevilkår i regionalnett i inntektsrammen for 2021.

Varsel om inntektsramme for Statnett SF

RME sendte 2. november et forslag om ny metode for å beregne kostnadsnorm for Statnett på høring. Høringsfristen er 4. januar. Statnett vil motta sitt varsel om inntektsramme når vi har gått gjennom og vurdert høringsinnspillene.