Publisert 26.11.2015 , sist oppdatert 21.12.2022

Harmoniinntekt ved fusjoner

Fusjoner mellom nettselskaper kan føre til en lavere samlet inntektsramme etter fusjonen enn hva de hadde før fusjonen. RME kan vedta en harmoniinntekt som skal kompensere selskapene for dette inntektstapet.

Søknad om harmoniinntekt ved fusjoner

Det fusjonerte nettselskapet søker RME om å få kompensert inntektstap ved fusjon. RME beregner harmonieffekten, og innvilger eller avslår søknaden avhengig av om den beregnede harmoniinntekten er positiv eller negativ. Et vedtak om kompensasjon vil bli fattet i medhold av § 8-6 fjerde ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Vedtaket vil bli fattet det året harmonieffekten oppstår, det vil si to år etter at fusjonen er gjennomført. Søknaden må derfor sendes til RME (rme@nve.no) innen to år etter at fusjonen er gjennomført.

Om beregningen av harmoniinntekt

Ved fusjoner mellom nettselskaper vil det fusjonerte selskapet i flere tilfeller få en lavere kostnadsnorm enn summen av kostnadsnormene beregnet enkeltvis for selskapene før fusjonen. Denne negative effekten, også kalt harmonieffekten, skyldes tekniske egenskaper ved RMEs modeller for kostnadsnormer.

I praksis estimerer vi de samlede inntektsvirkningene ved å beregne differansen i inntektsrammer mellom en beregning hvor de fusjonerte selskapene opptrer som et samlet selskap og en beregning hvor selskapene opptrer enkeltvis. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i dokumentene som er listet opp i høyremargen på denne siden. 

Vi kan bistå selskaper som vurderer fusjon med estimater på harmoniinntekten. Det vil imidlertid kunne bli avvik mellom disse estimatene og den endelige vedtatte harmoniinntekten da den sistnevnte beregningen vil være basert på oppdatert datagrunnlag og selskapsstruktur.

Formålet med harmoniinntekt

Harmoniinntekten er et estimat på et fremtidig inntektstap for de selskapene som fusjonerer. Harmoniinntekten er altså ikke en «belønning» for å gjennomføre en fusjon men en kompensasjon for et fremtidig inntektstap som følge av fusjonen.