Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 24.11.2021

Elhub

Utvikling av Elhub skal bidra til modernisering av kraftbransjen og legge til rette for effektiv utnyttelse av AMS gjennom mer effektiv kommunikasjon og databehandling.

NVE har pålagt Statnett å utvikle en felles IKT-løsning (Elhub) for informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet. Løsningen skal legge til rette for utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til avregning og fakturering. Løsningen skal også håndtere leverandørskifter i sluttbrukermarkedet.

Elhub skal legge til rette for effektiv utnyttelse av AMS både i form av effektiv distribusjon av data, men også gjennom kvalitetskontroll av måleverdier fra nettselskapene. Elhub skal også bidra til en mer effektiv organisering i kraftmarkedet hvor det blir et tydeligere skille mellom monopol og marked. Gjennom økt nøytralitet og like vilkår vil Elhub legge til rette for konkurranse og innovasjon i kraftbransjen.

Etablering av Elhub skal også kunne legge til rette for et harmonisert Nordisk sluttbrukermarked. Dette er anerkjent av NordREG som har anbefalt at alle nordiske land bør etablere en sentral datautveksling for å bidra til harmonisering av de nordiske markedene.

Forskriftsendringer

I forbindelse med innføring av Elhub har NVE vedtatt endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften). Blant de viktigste forskriftsendringene fremheves bruk av fødselsnummer i kraftleveringsavtaler og i forretningsprosessene for sikker identifikasjon av personer i kraftmarkedet. Forskriftsendringene omtales i NVE Rapport 51-2015.

NVE har også gjennomført en tilleggshøring om forskriftsendring vedrørende Elhub og har vedtatt nye krav til kvalitetssikring og migrering av data til Elhub. Forskriftsendringen legger til rette for at nettselskap og kraftleverandører kan innhente fødselsnummer fra Det sentrale folkeregister. Forskriftsendringen omtales i NVE Rapport 75-2015.

Ekstern kvalitetssikring av Elhub-prosjektet

NVE har stilt krav til at avregningsansvarlig (Statnett SF) benyttet ekstern kvalitetssikring ved utvikling og driftssettelse av Elhub. Statnett har inngått avtale med DNV GL om periodiske undersøkelser av prosjektet og det er blitt gjennomført fire slike undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Relatert informasjon