Publisert 29.09.2014 , sist oppdatert 20.08.2021

Spørsmål og svar

Flere spørsmål om REMIT går igjen og vi har derfor forsøkt å samle de vanligste spørsmålene her.

Hvordan vil REMIT påvirke aktørene?

Forordningen gir forbud mot innsidehandel, markedsmanipulasjon og forsøk på markedsmanipulasjon, krav til markedsaktørenes publisering av innside informasjon, rapportering av kontrakter og ordre og krav til registrering av markedsaktører.   

REMIT stiller følgende krav til markedsaktørene:

  • Transaksjoner og ordre skal rapporteres. Hvilke transaksjoner og ordre dette gjelder og om dette kan gjøres av aktøren selv eller av tredjepart vil fremgå av ‘implementing acts’ som er under utarbeidelse av kommisjonen
  • Rapporteringspliktige markedsaktører skal registre seg
  • Publisere innsideinformasjon relatert til produkter i engrosmarkedet for energi. For nærmere definisjon vises det til REMIT og veiledning fra ACER.

 

Hvor og når skal norske aktører som bare er aktive i Norge registrere seg?

Norske aktører som bare er aktive i Norge, skal ikke registrere seg før REMIT er implementert i Norge. NVE vil informere nærmere om hvordan registrering skal foretas når det blir klart når det foreligger mer informasjon om tidsløpet for Norge.

 

Hvor og når skal norske aktører som er aktive utenfor Norge registrere seg?

Norske aktører som er aktive utenfor Norge (og innenfor EU), og inngår transaksjoner som er rapporteringspliktige iht. ‘implementing acts’, må registrere seg i et av medlemslandene hvor de er aktive når rapporteringsplikten trer i kraft i EU.

Aktørene må ikke registrere seg på nytt i Norge når REMIT implementeres her.

Aktører skal være registrert når kravene til rapportering trer i kraft.

Forsyningstilsynet i Danmark har utarbeidet mer informasjon om registrering.

Energimarknadsinspektionen i Sverige har også utarbeidet informasjon om registering.

 

Hvorfor må man registrere seg?

Formålet med registreringen er å opprette et nasjonalt og deretter et samlet europeisk register over markedsaktører. Det europeiske registeret skal gjøre det mulig å følge handelsstrømmene og effektivt overvåke engrosmarkedet for energi.

 

Når trer REMIT i kraft i EU?

REMIT trådde i kraft i EU-landene 28. desember 2011. Kravene til registrering og rapportering har ikke trådt i kraft ennå, men forbudet mot innsidehandel og markedsmanipulasjon har vært gjeldene siden 28.12.2011. Kommisjonen utarbeider nå ‘implementing acts’ som gir nærmere bestemmelser om markedsaktørenes rapportering etter REMIT, herunder hvilke opplysninger som skal innrapporteres, frister, formater og evt. terskelverdier for hvem som er rapporteringspliktige.

 

Når trer kravene til registrering og rapportering i kraft i EU?

Innen 3 måneder etter at ‘implementing acts’ er vedtatt, må alle nasjonale energiregulatorer (NRAs) ha på plass et system slik at markedsaktører som inngår transaksjoner som er rapporteringspliktige kan registrere seg. Aktører som inngår transaksjoner skal være registrert når kravene til rapportering trer i kraft.

 

Når blir REMIT gjeldende i Norge?

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke REMIT i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett. REMIT vil ikke bli tatt inn i norsk lov før den tredje energimarkedspakken er implementert. Dette vil medføre at REMIT, og høyst sannsynlig også reglene for registrering og rapportering som følger av REMIT, for en periode vil være gjeldende i EU-landene, men ikke i Norge.

Som en følge må norske aktører som er aktive utenfor Norge (og innenfor EU) registrere seg i et av medlemslandene de er aktive i (se mer info om dette i spørsmålet nedenfor).

 

Hvem omfattes av REMIT?

Alle markedsaktører som utfører transaksjoner, herunder handelsordre, i engrosmarkedet for kraft og gass omfattes av REMIT.

ACER har utarbeidet ikke-bindende retningslinjer som beskriver nærmere hvilke produkter og aktører som omfattes av REMIT.

 

Hvilke opplysninger må oppgis ved registrering?

ACER har i ACER Decision no 01/2012 fastsatt hvilke opplysninger aktøren skal oppgi ved registrering.

 

Hvem er ansvarlig for at opplysningene er korrekte i registeret?

Det er markedsaktøren som er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Markedsaktøren plikter også å oppdatere registrerte opplysninger ved endringer.

 

Ytterligere informasjon

ACER har lagt ut svar på vanlige spørsmål på sin hjemmeside.

ACER har også utarbeidet ikke-bindende retningslinjer.

 

Kontaktperson i NVE 

Seniorrådgiver Kristin Kolseth, krk@nve.no, tlf 22 95 90 47