Publisert 16.02.2024

Statnett må utrede tiltak for å bedre prissikringsmulighetene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) pålegger Statnett å utrede tiltak for å bedre prissikringsmulighetene i norske budområder. Dette skal i første omgang være nasjonale tiltak og omfatte alle norske budområder.

- Vi har gjort analyser og undersøkelser blant norske markedsaktører som viser at vi trenger bedre muligheter for prissikring. Vi ber Statnett utrede tiltak som kan bidra til dette. Vi ber spesielt om at de ser på auksjoner av EPAD-kontrakter og områdefutures og støtte til market maker, sier Tore Langset, direktør i RME.

Det er ikke tilstrekkelige prissikringsmuligheter i norske budområder

RME har gjennomført en analyse av prissikringsmulighetene i det finansielle kraftmarkedet, og en spørreundersøkelse for å kartlegge markedsaktørenes behov for prissikring. Siden det er omfattende bilateral handel av finansielle kontrakter for prissikring, har RME også innhentet informasjon om slike prissikringsavtaler.

- Når vi ser på resultatene fra analysen og svarene vi har fått fra markedsaktørene, er vår vurdering at prissikringsmulighetene i norske budområder ikke er tilstrekkelige», sier Langset.

RME mener tiltak skal støtte det eksisterende finansielle kraftmarkedet

I utgangspunktet legger Forordning om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling (FCA) opp til langsiktige transmisjonsrettigheter mellom budområder som verktøy for prissikring. RME kan beslutte å ikke innføre transmisjonsrettigheter dersom det eksisterer tilstrekkelige prissikringsmuligheter i budområdet, eller dersom andre prissikringsprodukter gjøres tilgjengelige.

Det er Statnett som systemdriftsoperatør som er ansvarlig for å gjennomføre tiltak. RME mener at transmisjonsrettigheter ikke er et velegnet instrument for prissikring i det norske kraftmarkedet, og ber derfor Statnett om å utrede andre tiltak.

- I Norge foregår både den fysiske og finansielle krafthandelen i stor grad via børs. Dette bidrar til en effektiv prisdannelse og transparente priser, både i det fysiske døgnmarkedet og det finansielle kraftmarkedet. RME mener derfor at tiltak som iverksettes for å bedre prissikringsmulighetene skal støtte opp under det organiserte finansielle kraftmarkedet», utdyper Langset.

Prissikring gir forutsigbarhet og sikkerhet

Prissikring skal gi muligheter for aktørene i kraftmarkedet til å håndtere fremtidig prisrisiko i de budområdene de driver virksomhet. Dette vil bidra til mer stabil inntekt og lavere risiko for kraftprodusenter, men også til at det blir mer attraktivt å tilby fastprisavtaler til kunder som ønsker det.

Statnett skal sende utredningen til RME innen 6 måneder

Kontaktperson

Tiril Henriksen Norvoll, seksjonssjef
e-post: tihn@nve.no