Publisert 27.11.2023

RME varsler tvangsmulkt til ni kraftleverandører

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant brudd på krav til faktura eller rapporteringsplikten hos 58 av 75 kraftleverandører. Ni kraftleverandører har ikke rettet avvik og vil motta varsel om tvangsmulkt fra RME.

illustrasjonsbilde: strømfaktura

- Vi har gjennomført tilsyn hos samtlige kraftleverandører som selger strøm til privatkunder i Norge. De fleste kraftleverandørene har innrettet seg, men ni leverandører bryter fortsatt loven, sier direktør for RME, Tore Langset.

RME vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt på 12 000 kr per virkedag, men tvangsmulktens størrelse kan oppjusteres. Den vil løpe fra RME har fattet vedtak om tvangsmulkt og fram til det ulovlige forholdet opphører.

Oversikt over kraftleverandørene som har fått varsel om tvangsmulkt finner du lenger ned i saken.

Sluttbrukermarkedet for strøm skal være trygt

Mars 2023 varslet RME et tilsyn med alle kraftleverandørene som selger strøm til husholdninger med krav til utforming av faktura og rapporteringsplikten til strømprisportalen strømpris.no.

- Formålet med tilsynet er å sørge for at kraftleverandørene følger lover og forskrifter. Vi skal ha et oversiktlig sluttbrukermarked med transparente avtalevilkår og god informasjon til kundene, sier Langset.

De fleste leverandørene hadde brudd på krav til utforming av faktura

Fra 1. november i fjor ble det innført nye krav til informasjon på faktura. Funnene fra tilsynet viser at det er flere som ikke har tilpasset seg disse kravene enda. I underkant av 90 % av kraftleverandørene med avvik i tilsynet hadde brudd på krav til utforming av faktura. Dette tilsvarer 52 kraftleverandører. Flere av leverandørene har dessuten brudd både på krav til fakturautforming og rapporteringsplikten.

Det vanligste bruddet på reglene om fakturautforming er at fakturaene mangler nøkkelinformasjon. Det er blant annet krav til informasjon om: Navn på kraftleveringsavtalen, avtalens varighet, varslingsrutiner ved avtaleendringer og varigheten til en eventuell prisgaranti.

-Vi har ikke funnet alvorlige brudd, men samtidig er det alt for mange selskap som bryter krav til informasjon på faktura eller rapporteringsplikten til strømprisportalen, sier Langset.

Rapporteringsplikt til strømprisportalen

I overkant av 25 % av kraftleverandørene med avvik i tilsynet hadde brudd på rapporteringsplikten. Dette tilsvarer 15 kraftleverandører.

De som bryter rapporteringsplikten til størmpris.no har strømavtaler de ikke har rapportert inn til portalen, eller de har rapportert inn feil eller manglende opplysninger om strømavtaler. Et godt sammenligningsgrunnlag for kundene er avhengig av at alle strømavtaler rapporteres inn til strømprisportalen og at informasjonen om avtalene som står der, er riktig.

-Strømprisportalen er et viktig virkemiddel for at strømkunder skal kunne sammenligne strømavtaler og ta et informert valg. Da må det som står der være riktig, sier Langset.

Dette er kraftleverandørene som har fått varsel om tvangsmulkt

  • Motkraft AS
  • Austevoll Kraftlag AS
  • Strøyma AS
  • Nord-Salten Kraft AS
  • Meløy Energi AS
  • Varanger Kraftmarked AS
  • NordlysEnergi AS
  • Kraftriket AS
  • NorgesEnergi AS

Kontaktpersoner

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Synne Schulerud Bøe, førstekonsulent
e-post: sboe@nve.no

Fakta: Krav til utforming av faktura

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 7-2 annet ledd stiller en rekke krav til utforming av faktura for strømkunder. Blant annet skal fakturaen være lett å forstå og det skal opplyses om:

- Fakturagrunnlaget (inkl. priselementer og kraftvolum)
- elspotområdet til målepunktet
- muligheten til å sammenligne strømavtaler på strømpris.no
- strømavtalens navn og varighet
- varslingsrutiner ved avtaleendringer
- varigheten til eventuelle prisgarantier
- klagemuligheter til Elklagenemda.

Fakta: Rapporteringsplikt til strømpris.no

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler § 4 definerer hvilke kraftleveringsavtaler som er rapporteringspliktige. Alle kraftleveringsavtaler som tilbys til eller allerede er inngått med forbrukere er rapporteringspliktige.

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler § 5 stiller krav til innholdet, formen og fristen for rapporteringen. Blant annet skal rapporteringen skje fortløpende til Forbrukerrådets strømprisportal (strømpris.no) og inneholde pris/ kWh, og eventuelle påslag eller fastbeløp.