Publisert 31.01.2022 , sist oppdatert 07.04.2022

RME ønsker innspill fra nettselskapene om håndtering av markedssensitiv informasjon

Markedssensitiv informasjon vil være viktig for å utvikle nye løsninger i distribusjonsnettet. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil få på plass regelverk for hvordan nettselskapene bør håndtere denne typen informasjon.

Oppdatert: RME takker for innspill på rapporten, disse vil være viktige for det videre arbeidet. De mottatte innspillene ligger under.

- I dag har vi ikke en klar hjemmel for å regulere hvordan nettselskapene skal håndtere markedssensitiv informasjon. RME ønsker derfor å diskutere og forankre den foreslåtte tilnærmingen og de mulige kravene med bransjen, parallelt med at vi ser på mulige forskriftsendringer, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen.

Ny rapport foreslår tiltak for å håndtere markedssensitiv informasjon

For å møte fremtidens behov vil nettselskapene måtte få tilgang til mer informasjon om kraftflyten i nettet og mer detaljert informasjon fra produsenter og sluttbrukere av kraft. Dersom kommersielle aktører får tilgang til slik informasjon, vil de kunne få en urettmessig fordel. Nettselskapene er pålagt å enten holde slike opplysninger fortrolige eller at de offentliggjøres til alle aktører samtidig.

I en ny rapport, utarbeidet på oppdrag fra RME, foreslås det flere krav som kan innføres. Å få på plass deler eller alle av de foreslåtte kravene vil åpne for at nettselskap som tilfredsstiller disse vil få en rett til å få mer informasjon fra markedsaktørene enn det som er tilfellet i dag. Det vil også øke bevisstheten rundt hvordan nettselskapene håndterer markedssensitiv informasjon som de generer selv. Dette arbeidet er RME nå i gang med.

Utredning laget på oppdrag fra RME

Rapporten «Nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon» påpeker at det i dag ikke finnes en omforent definisjon av hva som er markedssensitiv informasjon i kraftbransjen. Det anbefales derfor at markedssensitiv informasjon blir definert som:

Kunnskap eller opplysninger som, dersom det skulle havne hos en markedsaktør i kraftmarkedet, vil kunne gi en urettmessig fordel overfor andre deltakere i markedet.

Rapporten anbefaler at det stilles en rekke krav til nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon ut fra dette. Kravene gjelder både til informasjon nettselskapene får tilgang til fra markedsaktør og informasjon som selskapene selv genererer i kraft av å være nettselskap. For å sikre at kravene etterleves anbefales det at RME fører tilsyn med utgangspunkt i disse.

I rapporten pekes det på at de fleste nettselskapene ser ut til å ha et bevisst forhold til at tilgangen til ulike typer informasjon (kraftsensitiv, personsensitiv og eventuelt markedssensitiv) bør være begrenset, og generelt at viktige grunnprinsipper for informasjonssikkerhet følges. Dette ser vi som positivt for det videre arbeidet.

RME ønsker innspill på forslagene i rapporten innen 15. mars

Vi ønsker innspill på forslagene som blir presentert rapporten. Vi er spesielt interessert i tilbakemelding på hvor godt sikkerheten for markedssensitiv informasjon blir ivaretatt og om de 9 kravene i rapporten er dekkende.

THEMA og Devoteam har laget rapporten på oppdrag fra RME. Hele rapporten kan leses her

Bakgrunn

Nettselskapenes tilgang til og håndtering av markedssensitiv informasjon vil fremover være av stor betydning for både driften og utviklingen av nye markedsbaserte løsninger i distribusjonsnettet. Fordi nettselskap i mange tilfeller er en del av konsern som også driver med konkurranseutsatt virksomhet er det (som beskrevet i RME Rapport nr. 7/2020) et behov for ytterligere krav som sikrer at nettselskapene opptrer nøytralt og ikke misbruker eller deler markedssensitiv informasjonen med uvedkommende.

Kontaktpersoner

Jørgen Tjersland, overingeniør
mobil: 48 86 26 09
e-post: jotj@nve.no 

Lars Varden, seniorrådgiver
mobil: 41 49 88 94
e-post : lav@nve.no 

Innspill kan sendes til både Jørgen og Lars.
Frist for innspill er 15. mars.