Publisert 18.09.2023

RME anbefaler regler for raskere tilkobling til strømnettet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) anbefaler at nye strømkunder må dokumentere at eget prosjekt kvalifiserer til å stå i kø for å koble seg til strømnettet. Anbefalingen gis som svar på et oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

kraftlinjer foto: Catchlight/NVE

- Vi foreslår at alle nettselskap skal stille minimumskrav om at kundene som ønsker tilknytning, dokumenterer at prosjektet deres er rimelig avklart, før de får en plass i tilknytningskøen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.  

Frem til nå har alle som har planer om nytt forbruk, kunnet stille seg i køen for å få koblet seg til strømnettet. Det har ikke vært krav til hvor klare, eller modne, prosjektene må være for å få en plass i køen. Dermed er det mange som opptar reservert kapasitet når prosjektet ikke har god nok fremdrift. Så lenge kapasiteten er reservert, kan den ikke tildeles eller benyttes av andre.  

Minimumskrav til kunder som ønsker å koble seg på strømnettet

Minimumskravene innebærer blant annet at nye kunder må dokumentere ønsket kapasitet, lokalisering og status for relevante tillatelser, samt fremdriftsplan og finansieringsplan. Når kunden kan dokumentere dette, er prosjektet modent nok til å få plass i tilknytningskøen.

- Når kunden har fått plass i tilknytningskøen, og fått reservere kapasitet til prosjektet sitt, må kunden vise god nok fremdrift for å beholde reservasjonen. Om kunden ikke har tilstrekkelig fremdrift, skal nettselskapet trekke reservasjonen og gi kapasiteten videre til neste kunde i køen, sier Lund.

Nettselskapets vurdering av om prosjektet oppfyller minimumskriteriene og videre viser tilstrekkelig fremdrift kaller vi en modenhetsvurdering.

Bygger på praksis i bransjen

Det er allerede mange nettselskaper som gjennomfører modenhetsvurderinger i dag. Fornybar Norge har utarbeidet en anbefaling for modenhetsvurderinger. Anbefalingen er et resultat av samarbeid med bransjen, basert på deres erfaringer.

- Vi mener bransjens arbeid er et godt utgangspunkt, og har derfor valgt å basere vår anbefaling på mange av grepene bransjen selv har gjort, sier Lund.

Vurderer prising av reservert kapasitet

Et annet tiltak som adresserer den samme problemstillingen, er prising av reservert kapasitet mens kunder venter på tilknytning. I dag koster det ikke noe å reservere kapasitet hos nettselskapet. Dette oppdraget fra departementet handlet ikke om å innføre mer prising, og RME har ikke anbefalt det nå.

- Nettkapasitet er en knapp ressurs for samfunnet. Mer bruk av prising av ubrukt kapasitet kan være viktig for å bidra til at kraftnettet blir utnyttet bedre.  Fremover vil vi derfor se på alternativer for å prise reservert kapasitet, sier Lund.  

Måling av tidsbruk for tilknytninger

RME foreslår også at nettselskapene skal få plikt til å registrere og rapportere tiden det tar å knytte til nye kunder til nettet. Dette vil gi statistikk over tiden det tar å tilknytte nye kunder.

- I første omgang er formålet med innrapporteringen at samfunnet skal få større innsikt i hvor lang tid nettselskapene bruker på å tilknytte kunder. Det kan bidra til at dette skjer raskere. I neste omgang kan det bli aktuelt å la denne tidsbruken bli en del av inntektsrammene til nettselskapene.

Tidsbruk bør måles for alle tilknytningen, men forslaget gjelder i første omgang for mindre tilknytninger.

Tidskrav for leveringsplikten

Det har lenge vært gjeldende at nettselskapene skal tilknytte nytt forbruk uten ugrunnet opphold. RME forslår å endre forskriften slik at dette kravet kommer tydelig frem.

Kontaktperson

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
mobil: 95224548