Publisert 24.05.2022

Mer enn 10 000 strømkunder produserer nå sin egen strøm

Ved utgangen av 1. kvartal 2022 er det registrert 10 018 plusskunder i Norge. Dette er 43 prosent flere enn ved utgangen av samme kvartal i fjor. I denne perioden er det kommet 890 nye plusskunder, noe som er den største økningen for et kvartal registrert hittil. Om lag 86 % av de nye plusskundene er husholdninger. Det viser oppdatert statistikk fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

illustrasjonsbilde. foto: Erik Due/NVE

- Flest plusskunder finner vi i prisområdet Sørøst-Norge (NO1). Her var det ved utgangen av 1. kvartal 2022 registrert 4 632 plusskunder. Dette omfatter 46 % av alle plusskundene i Norge, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Nord-Norge (NO4) er prisområdet med færrest plusskunder. I NO4 er det 115 plusskunder, eller kun 1 % av alle plusskundene.

Figur 1: Fordelingen av plusskundene på de ulike prisområdene i Norge per 31. mars 2022

Høyere innmating enn vanlig fra plusskundene i 1. kvartal 2022

Den gjennomsnittlige plusskunden matet inn 504 kWh til strømnettet i 1. kvartal 2022. Mars måneden stod alene for 72 % av denne innmatingen (364 kWh). Dette er 50 % mer enn normalen for mars måned de foregående årene. Den gjennomsnittlige plusskunden hadde også noe lavere uttak fra strømnettet i mars 2022 enn for samme måned tidligere år.


Figur 2: Gjennomsnittlig innmating (MWh) per plusskunde i perioden mars 2019 til mars 2022

Solkraften står for 87 % av innmatingen fra plusskundene de siste tre årene

Om lag 98 % av alle plusskundene har solcellepaneler. I treårsperioden mars 2019 - mars 2022 har plusskunder med solcellepaneler bidratt med 70 GWh til strømnettet. Dette tilsvarer 87 % av den totale innmatingen fra plusskundene, og er nok til å dekke strømforbruket til om lag 3 500 gjennomsnittsboliger i Norge.


Figur 3: Innmatingen (MWh) fra plusskundenes ulike produksjonsteknologier i perioden september 2021 - mars 2022

Under 1 % av plusskundene mater inn strøm produsert fra vannkraftverk. Disse plusskundene har en jevnere produksjon gjennom året og står alene for 11 % av den totale innmatingen fra plusskundene i treårsperioden. Mesteparten av innmatingen fra plusskunder med vannkraftverk kommer fra næringskunder.

 

Kontaktpersoner

Fahad Jamil, overingeniør
e-post: faj@nve.no

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Plusskundestatistikken

Plusskundestatistikken publiseres hvert kvartal med tall fra Elhub og viser utviklingen av plusskunder i både husholdnings- og næringsmarkedet.


Her finner du plusskundestatistikken

 

Fakta: Plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake i strømnettet. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.