Publisert 25.09.2023

Laveste antall leverandørbytter siden 2011

Husholdningene byttet kraftleverandør 59 788 ganger i andre kvartal 2023. Færrest bytter ble gjort i april, med 18 192 leverandørbytter. Det er måneden med lavest antallet bytter siden 2011. 

Foto: Anders Holm Jensen Urycla, Unsplash

Sammenlignet med samme kvartal i 2022 og 2021 er det en betydelig nedgang i antall leverandørbytter på henholdsvis 37,2 % og 47,4 %.

- I desember 2022 var det høye spotpriser og mange leverandørbytter, men etter nyttår har vi opplevd lavere priser og at færre husholdninger bytter strømleverandør- også i andre kvartal, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Siden 2018 har husholdningers leverandørbytter vært lavere i andre kvartal enn i første kvartal samme år. Denne trenden vedvarer i 2023, hvor det i andre kvartal var en nedgang på 38,8 % sammenlignet med første kvartal.

Næringskunder byttet kraftleverandør 17 035 ganger i andre kvartal 2023. Det er en økning fra samme kvartal i 2022 og 2021 på henholdsvis 64,8 % og 78,8 %, men en nedgang fra forrige kvartal på 35,5 %. Vi ser derfor ikke den samme nedgangen som for husholdninger over de siste årene.

Flere husholdninger på pliktleveranse siden i fjor, men færre blir over lang tid

Det var 61 838 husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet i utgangen av første andre 2023. Disse kundene utgjør 2,2 prosent av alle husholdningskunder. Til sammenligning var andelen i samme kvartal i fjor 2,0 prosent.

Ordningen med leveringsplikt er ment som en løsning for kunder som ikke har mulighet til å velge kraftleverandør, og det er ønskelig med få kunder på leveringsplikt.

Figuren under viser at ca. 57 % av alle kunder på leveringsplikt i utgangen av andre kvartal, har mottatt leveringspliktig kraftleveranse i mer enn 6 måneder. Dette er en reduksjon på ca. 3 prosentpoeng som forblir på leveringsplikt over seks måneder siden juni i fjor. Siden ordningen er ment som en midlertidig løsning for kunder, er det positivt at det er en reduksjon i antall kunder på ordningen som forblir over lang tid.

Fortsatt svak nedgang i markedsandelene til de dominerende kraftleverandørene

Statistikken viser en svak reduksjon i gjennomsnittlig markedsandel for de dominerende kraftleverandørene (etter antall husholdningskunder) innenfor hvert prisområde og nasjonalt over de siste årene. Fra juni 2019 til juni 2023 er den nasjonale gjennomsnittlige markedsandelen redusert med ca. 6,4 prosentpoeng for de dominerende leverandørene innenfor hvert prisområde. Den største nedgangen siden 2019 er i Øst-Norge, med 8,5 prosentpoeng. Mens den minste nedgangen har vært i Nord-Norge på 4,2 prosentpoeng.

Kontaktperson

Synne Schulerud Bøe, førstekonsulent
epost: sboe@nve.no 

Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 133 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

 

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

 

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.