Publisert 20.12.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

Konsulentrapport om innføring av balanseavregning med 15 minutters oppløsning

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av balanseavregning med 15 minutters tidsoppløsning. Rapporten anbefaler at 15 minutters tidsoppløsning innføres ved at det i første omgang kun er målere på høyere spenningsnivå som stilles om til å måle og registrere verdier per 15 minutter.

Innføring av 15 minutters oppløsning i målere på høyere spenningsnivå vil ifølge rapporten "Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet" være den mest effektive løsningen både med tanke på kostnader og tidspunkt for innføring. Oslo Economics mener denne løsningen kan gjennomføres innen utgangen av 2020.

NVE anbefales likevel å vurdere endelig tidspunkt og detaljer knyttet til innføringen nærmere, for å sikre en mest mulig rasjonell innføring.

- Det er helt klart at 15 minutters oppløsning i balanseavregningen vil komme, fordi det legger til rette for et mer effektivt kraftsystem. Vi støtter ambisjonen om at dette skal på plass innen utgangen av 2020, og vi vil nå arbeide med å avklare detaljene knyttet til innføringen, sier Ove Flataker, direktør i NVE

 

Vil vurdere kostnader, risiko og praktiske utfordringer

Finere tidsoppløsning i kraftmarkedet vil bidra til sikrere og mer effektiv drift av kraftsystemet, fordi markedet i større grad vil tilpasses fysiske forhold. Dette kan legge til rette for økt innfasing av fornybar energi og økt forbrukerfleksibilitet, og er også en forutsetning for en effektiv deltakelse fra norske aktører i europeiske handelsløsninger når disse også går over til 15 minutters tidsoppløsning.

- Vi vil studere rapporten og ta anbefalingene med i vårt forskriftsarbeid. I valg av tidspunkt for innføring vil vi vurdere kostnader, risiko og praktiske utfordringer sett opp mot den nytten finere tidsoppløsning vil medføre. For oss er det også ønskelig at innføringen skjer koordinert i Norden, slik at norske aktører sikres tilgang til nordiske og europeiske markedsløsninger på en effektiv måte, understreker Flataker

 

Forskriftsendring på høring i 2019

I dag blir balanseansvarlige i det norske og nordiske kraftmarkedet avregnet med 60 minutters tidsoppløsning. Statnett og de andre nordiske transmisjonssystemoperatørene har en uttalt ambisjon om at 15 minutters oppløsning skal innføres innen utgangen av 2020. NVE og de andre nordiske reguleringsmyndighetene støtter denne ambisjonen og er enige om å arbeide for en koordinert innføring. Se egen nyhetssak fra NordREG

NVE vil nå vurdere tekniske detaljer og endelig tidspunkt for innføring av 15 tidsoppløsning nærmere, med mål om at dette skal innføres på en koordinert måte i Norden. NVEs mål er å sende nødvendige forskriftsendringer på høring våren 2019.

Den anbefalte løsningen vil utelukkende berøre målere på høyere spenningsnivå, og vil ikke direkte berøre vanlige strømkunder.

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Stian Henriksen, sthe@nve.no , tlf. 98835494

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)