Publisert 03.02.2022 , sist oppdatert 04.02.2022

Inntektsrammen for nettselskapene ble 29,2 milliarder i fjor

Investeringer i strømnettet og overføringstap med høye strømpriser utgjorde de største endringene for inntektsrammen i fjor. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt en samlet inntektsramme for 2021 på 29,2 milliarder kroner for alle nettselskapene.

- Inntektsrammen økte samlet med 5,1 milliarder for 2021. Med veldig lave strømpriser i 2020 og veldig høye strømpriser i 2021, ble nettapet den enkeltkostnaden som gjorde størst utslag, sier direktør for RME, Tore Langset.


Figur 1 Utvikling i samlet inntektsramme for bransjen i nominelle milliarder kroner. Inntektsrammen for 2022 er foreløpig bare varslet.

Høy kraftpris og investeringer gir høyere inntektsrammer

Noe strøm går tapt ved overføring over lengre avstander, på grunn av motstand i kablene. Nettselskapene må kjøpe kraft for å dekke dette overføringstapet.

- Når strømprisen er høy, blir også kostnaden til nettap høy. I 2021 utgjorde nettap en kostnad på 5 milliarder kroner, mens den i 2020 var på om lag 1 milliard kroner selv om det fysiske volumet av nettap var omtrent likt, sier Langset.

I inntektsrammen beregner RME kostnaden ved nettap som overføringstap i MWh multiplisert med strømpris i det aktuelle prisområdet. På denne måten påvirker kraftprisen nettselskapenes inntektsrammer, og dermed også nettleien som kundene betaler. 

I tillegg til kraftprisen, bidrar både reinvesteringer og investeringer til at inntektsrammen øker. Selskapene reinvesterer for å oppgradere gammelt nett. Norge står overfor store endringer – hvor strømbruken vil øke. Økt etterspørsel krever mer av strømnettet. Nettselskapene investerer for å legge til rette for både økt produksjon og forbruk av strøm.

Inntektsrammen for Statnett SF, inkludert NordLink Norge AS, er 9,3 milliarder kroner, og for de øvrige nettselskapene er samlet inntektsramme 19,9 milliarder kroner.

Det er store endringer fra varsel til vedtak

I desember 2020 varslet vi inntektsrammene for 2021. Varselet var basert på estimerte størrelser for inflasjon, referanserente og kraftpris for 2021. I vedtaket benytter RME faktiske observerte størrelser og ikke estimater. 

Alle de faktiske observerte er høyere enn estimatene. Spesielt den høye kraftprisen fører til at vedtatt inntektsramme er 3,6 milliarder kroner høyere enn varselet fra desember 2020. Forutsetninger benyttet i varsel og vedtak:

Hva skjer hvis nettleien har vært ulik det inntektsrammen tilsier? 

Nettselskapene legger til grunn RMEs varsel om inntektsramme når de bestemmer nettleien for kommende år. På grunn av endringer i forutsetningene om inflasjon, referanserente og kraftpris, er det vanlig at det blir en forskjell mellom nettselskapenes faktiske inntekt og deres tillatte inntekt i et gitt år, både i positiv retning (merinntekt) og negativ retning (mindreinntekt).

Nettselskaper med merinntekt skal betale dette tilbake til kundene gjennom redusert nettleie de kommende årene, nettselskaper med mindreinntekt kan hente dette inn gjennom økt nettleie de kommende årene.

Når inntektsrammen for 2021 viser seg å bli høyere enn hva som ble varslet, er det mulig at flere nettselskaper vil få en mindreinntekt for 2021. Historisk har nettselskapene samlet sett hatt merinntekt, og mindreinntekten for 2021 vil bidra til at dette blir betalt tilbake til kundene.  

Om beregning av inntektsrammer

Nettselskapenes årlige inntektsrammer skal dekke alle kostnadene de har hatt til drift og avskrivning av strømnettet, og en rimelig avkastning på deres investerte kapital. Det er i hovedsak inntektsrammen som danner grunnlag for hvor mye nettleie som nettselskapene kan hente inn fra kundene sine over tid.  

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer vi årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Kontaktpersoner

Fartein Valen Slåttebrekk, rådgiver
mobil: 41 81 19 52
e-post :fvsl@nve.no

Roar Amundsveen, fung. seksjonssjef
mobil: 41 04 71 47
e-post: roam@nve.no