Publisert 03.12.2021

Mer og nytt strømnett øker kostnadene til Statnett

Statnett kan øke inntektene sine i 2022 for å legge til rette for både økt produksjon og økt forbruk av strøm. Det betyr økt nettleie for brukerne av nettet, men økningen i nettleie dempes av at Statnett har høye inntekter fra utenlandsforbindelsene.  

- Overgangen til et mer elektrifisert samfunn vil øke både produksjon og bruk av strøm. Statnett må sørge for at det er nok nett og kapasitet til enhver tid, og de er inne i en periode med høye investeringer. Derfor øker kostnadene for 2022, sier Tore Langset, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Inntekter fra utenlandskablene holder nettleien nede

I 2021 holdt Statnett nettleien spesielt lav som et koronatiltak. Selv om inntektsrammen nå øker 18 prosent, vil tariffene for 2022 kun øke 8 prosent fra det lave nivået i 2021 ifølge Statnett, og nettleien går ned i forhold til 2020 (les mer her). Det skyldes at Statnett har høye inntekter fra de store prisforskjellene på hver side av mellomlandsforbindelsene og mellom prisområder internt i Norge. Dette kalles flaskehalsinntekter.

- I praksis brukes alle flaskehalsinntektene til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet. Da blir det også mindre å betale for norske forbrukere gjennom nettleien. For en vanlig husholdning vil nettleien for 2022 øke med, grovt beregnet, om lag 0,4 øre/kWh, sier Langset.

Om inntektsreguleringen av Statnett

RME bestemmer årlig tillatt inntekt for strømnettselskapene, og 2. desember sendte vi varsel om inntektsramme for 2022 til alle nettselskapene. Statnett sin inntektsramme for 2022 er varslet til 9,9 milliarder kroner. Det er en økning på 1,5 milliarder kroner fra inntektsrammen for 2021. Det skyldes at Statnett sine kostnader øker, drevet av investeringer i nytt strømnett og oppgradering av gammelt nett.

Det er særlig tre kostnadselementer som bidrar til å øke inntektsrammen for Statnett for 2022:

  • Økning i bokførte verdier, avskrivinger og referanserente gjør at inntektsrammen øker med om lag en milliard kroner fra 2021 til 2022.
  • Økning i drift- og vedlikeholdskostnader gjør at inntektsrammen øker med nærmere 400 millioner kroner. Det er særlig kostnadene knyttet til systemansvar og markedstilrettelegging som øker.
  • Økt kraftpris. Det er et visst tap av strøm under transport i strømnettet, og det må dekkes av Statnett. I inntektsrammen bruker RME en referansepris basert på strømprisen. Vi forventer høyere strømpris for 2022 enn vi forventet for 2021.

Om prosessen videre

RME vil bestemme endelige inntektsrammer for 2022 i februar 2023. På det tidspunktet oppdaterer vi beregningen med faktiske observasjoner av inflasjon, rente og kraftpris for 2022. Dette betyr at endelig inntektsramme for 2022 kan avvike fra dette varselet.

Ny prismodell for nettleie påvirker ikke inntektsrammen

Fra 1.1.2022 kommer ny prismodell for nettleie. Hensikten med den nye prismodellen er at nettleien bedre skal reflektere nettselskapenes kostnader og legge til rette for bedre utnyttelse av nettet. Over tid vil dette bidra til at nettleien blir lavere enn den ellers ville blitt.

RME bestemmer tillatt inntekt for hvert nettselskap basert på selskapenes kostnader og effektivitet. Prismodellen for nettleie legger videre rammer for hvordan den tillatte inntekten skal dekkes inn gjennom nettleien. Den nye prismodellen for nettleie er derfor helt uavhengig av størrelsen på den tillatte inntekten, og påvirker ikke hvor mye nettselskapene kan tjene.

Les mer om ny prismodell for nettleie her.

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer vi årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.

Her kan du lese mer om inntektsrammer og den økonomiske reguleringen av nettselskaper.