Publisert 01.02.2022 , sist oppdatert 06.02.2024

Inntektsrammer for 2021 - vedtak

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vedtar en samlet inntektsramme for 2021 på 29,2 milliarder kroner for alle nettselskapene.

Den 3. februar sendte vi vedtak til alle nettselskapene. Inntektsrammen for Statnett SF, inkludert NordLink Norge AS, er 9,3 milliarder kroner, og for de øvrige nettselskapene er samlet inntektsramme 19,9 milliarder kroner. Samlet inntektsramme for 2021 blir 3.6 milliarder høyere enn varslet. Dette henger primært sammen med at kraftprisene ble vesentlig høyere enn estimert.  

Beregningen er basert på følgende forutsetninger: 

  • Referanserente: 5,37 %
  • KPI2021/2019: 116,1/110,8 = 1,048 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2021/2019: 119,2/112,0 = 1,064 (til justering av D&V-kostnader)
  • Referansepris på kraft: 784,50kr/MWh (NO1), 783,31 kr/MWh (NO2), 429,46 kr/MWh (NO3), 381,53 kr/MWh (NO4), 783,28 kr/MWh (NO5)

Endring i inntektsramme for 2021 mellom varsel og vedtak

Vi bruker samme beregningsmetode som ved varsel om inntektsrammer for 2021, men økonomiske og tekniske data er endret for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll, tilsyn, og andre tilbakemeldinger.

Inntektsrammene ble varslet i desember 2020. Da benyttet vi estimater for kraftpris, inflasjon og referanserente i beregningen. Kraftprisen for 2021 ble estimert ut fra markedets forventede kraftpriser, og faktisk kraftpris for 2021 ble vesentlig høyere enn dette. Referanserenta ble også høyere enn estimert som følge av økt swaprente. Mer informasjon om referanserenten finnes her.

 

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2021

Re-beregning av inntektsramme for 2019

Vi har inkludert et tillegg eller fratrekk i inntektsrammen for 2021 som følge av en ny beregning av inntektsrammen for 2019. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6, skal vi omgjøre enkeltvedtak om inntektsramme for 2019 dersom det var feil i datagrunnlaget. Dette gjør vi i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme det andre påfølgende inntektsrammeåret, i dette tilfellet 2021. Grunnlaget og resultatet fra disse beregningene er også lagt ut på nettsiden med varsel om inntektsramme for 2021.

USLA inngår ikke lenger i kostnadsgrunnlaget

Fra og med inntektsrammen for 2020 skal ikke lenger USLA påvirke selskapenes inntektsrammer (ref. RME-rapport 1/2019). Det vil si at vi holder USLA utenfor kostnadsgrunnlaget og utenfor totalkostnaden som inngår i de sammenlignende analysene.

Rammevilkårskorrigering i regionalnett

I trinn 2 i kostnadsnormmodellen for regionalnett korrigerer vi for en geografivariabel som er sammensatt av rammevilkårene helning og skog. Den skal forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom det enkelte selskap og de selskapene som det sammenlignes med i analysen. I år kan vi ikke se at denne variabelen er signifikant. Det kan henge sammen med endringer som har skjedd i referanseselskaper, som igjen fører til endringer på fronten. Siden koeffisienten for geografivariabelen ikke er signifikant forskjellig fra null, settes den til null. Det vil si at det i praksis ikke er noen korrigering for rammevilkår i regionalnett i inntektsrammen for 2021.