Publisert 09.05.2014 , sist oppdatert 03.12.2021

Referanserenten

Vi har estimert referanserente for 2022 til 5,53 %. Denne blir brukt i varsel om inntektsrammer for 2022. Vi har også oppdatert estimatet for referanserente for 2021 til 5,13 %. 

RME regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Modellen for referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. 

Estimert referanserente for 2022 (per oktober 2021)

Vi har estimert referanserente for 2022 til 5,53 % per oktober 2021. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2021, 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis 3,3 %, 1,9 %, 1,5 % og 2,1 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for disse årene er 2,2 %.
  • Estimat på swaprente (anslag for 2022) på 1,75 %.
  • Estimat på kredittpremie (observasjon per oktober 2021) på 0,56 %.  

Estimert referanserente for 2021 (per oktober 2021)

Vi har estimert referanserente for 2021 til 5,13 % per oktober 2021. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2020, 2021, 2022 og 2023 på henholdsvis 1,3 %, 3,3 %, 1,9 % og 1,5 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for disse årene er 2 %.
  • Estimat på swaprente (gjennomsnittlig observasjon januar-september 2021) på 1,25 %.
  • Estimat på kredittpremie (gjennomsnittlig observasjon januar-september 2021) på 0,57 %.  

Rentemodellen

RME skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 1,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter for kraftselskap med god kredittkvalitet

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.

Estimerte referanserenter

2022: 5,53 % (estimat per oktober 2021)

2021: 5,13 % (estimat per oktober 2021)

Historisk referanserente

2020: 5,15 %

2019: 5,69 %

2018: 6,10 %

2017: 6,12 %

2016: 6,32 %

2015: 6,32 %

2014: 6,61 %

2013: 6,9 %

2012: 4,2 %

2011: 5,31 %

2010: 5,62 %

2009: 6,19 %

2008: 7,44 %

2007: 7,83 %