Publisert 20.04.2023

Husholdningene byttet kraftleverandør 215 000 ganger i løpet av fjerde kvartal 2022

41 prosent av byttene i fjerde kvartal ble gjennomført i desember med omtrent 87 000 bytter. Antallet bytter for fjerde kvartal er ikke så forskjellig fra rekordåret i 2021. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2021 var det 5 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 11 600 færre bytter.

Antall leverandørskifter har økt med 62 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2022. Sammenlignet med samme periode i 2021 hvor antall leverandørskifter økte med 60 prosent, har økningen vært 2 prosentpoeng høyere.

Antall leverandørbytter per prisområde

40 % av leverandørbyttene i fjerde kvartal ble gjort i Øst-Norge, som ikke er overraskende siden det er flest målepunkt i dette prisområdet. For å gjenspeile bytteaktiviteten bedre i hvert prisområde, kan vi se på andelen bytter gjort per antall målepunkt innenfor hvert prisområde.

Figuren viser andelen leverandørbytter per antall målepunkt innenfor hvert prisområde. Merk at RME ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter gjort innenfor hver måned. Dette betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som to bytter.

Det var de tre sydligste prisområdene som sto for de største andelene bytter, per antall kontrakter innenfor hvert prisområde. Høyest var det i Øst-Norge (NO1), hvor 3,5 prosent av alle kundene byttet kraftleverandør i desember. Andelen bytter i Midt-Norge økte fra 0,9 prosent i november til 3,2 prosent i desember. Dette kan skyldes stor prisøkning i Midt-Norge i desember. Nord-Norge hadde de laveste andelene bytter per antall målepunkt.

Antall kunder på leveringsplikt har gått ned

58 767 husholdningskunder mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet ved utgangen av fjerde kvartal 2022, omtrent 2 160 kunder færre enn ved utgangen av tredje kvartal. I andre og tredje kvartal i 2022 var det en økning i antall kunder på leveringsplikt, men antallet har blitt redusert i fjerde kvartal. Til tross for reduksjonen i antall kunder på leveringsplikt i fjerde kvartal i 2022, har antall kunder på leveringsplikt i 2022 vært høyere enn i 2021.

Markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde er omtrent den samme som i forrige kvartal

Ved utgangen av fjerde kvartal 2022 var gjennomsnittlig markedsandel til den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde 64 prosent. Dette er en økning på 0,10 prosentpoeng fra forrige kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2021 er markedsandelen redusert med 1,7 prosentpoeng, og 3,2 prosentpoeng fra fjerde kvartal i 2020.

I 2022 har markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettselskap i prisområdene for NO1, NO3 og NO4 sunket. For NO2 og NO5 har markedsandelen sunket gjennom de tre første kvartalene, men økt fra tredje til fjerde kvartal.

Prisområde Q1 Q2 Q3 Q4
Øst-Norge NO1

50,0

49,8

49,5

49,0

Sør-Norge NO2

66,2

65,8

65,0

65,4

Midt-Norge NO3

67,5

67,0

65,8

65,4

Nord-Norge NO4

76,2

75,8

75,6

74,8

Vest-Norge NO5

65,2

64,7

64,2

64,9

Kontakt

e-post: rme@nve.no

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. I perioden frem til 1. juli 2023 skal prisen maksimalt være områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.