Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 10.08.2023

Leveringsplikt

Nettselskapene er i energiloven § 3-3 pålagt å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskundene.

Norge er inndelt i geografiske områder der det i hvert område bare er ett nettselskap som er gitt konsesjon til å bygge, eie og drifte elektriske fordelingsnett med spenning opp til og med 22 kV. Nettselskapets monopol på overføring av strøm motsvares av en leveringsplikt.

Leveringsplikten innebærer en plikt til å la kunder bli tilknyttet nettet og en plikt til å levere elektrisk energi til forbrukerne innenfor det området konsesjonen gjelder for.

Leveringsplikten gjelder frem til tilknytningspunktet som vanligvis er klemme på husvegg, eller ved innføring gjennom grunnmur. Hva som anses som kundens tilknytningspunkt er spesifisert i merknadene til § 3-1 i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM). Leveringsplikten gjelder normalt ikke inne i bygg, med mindre det gjelder fremføring av strøm til et avtalt grensesnitt mellom nettselskap og kunde.

Områdekonsesjonær skal som utgangspunkt levere det kunden har behov for. NVE ønsker en harmonisering av områdekonsesjonærenes praksis for tilknytning av nye kunder. Følgende spenningsnivå skal tilbys som standard: 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V, 11 kV og 22 kV. Listen over spenningsnivåer vil kunne utvides. Områdekonsesjonærene vil normalt ikke få dispensasjon fra å levere på disse spenningsnivåene.

Leveringsplikten omfatter ikke det å bygge og drive anlegg ut til flytende i installasjoner, som for eksempel oppdrettsanlegg. I slike tilfeller er områdekonsesjonær pliktig å gi tilknytning i eller bygge seg frem til et hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen. Dette punktet skal være det samfunnsmessig mest rasjonelle punktet å forsyne den flytende installasjonen fra. 

Nettselskapet har rett til å ta betalt for å tilknytte kunden

Kunder har ikke rett til vederlagsfri tilgang til nettet gjennom leveringsplikten. Nettselskapene kan i samsvar med gjeldende regelverk kreve et anleggsbidrag for kostnaden som følger av hver enkel tilknytning.

Leveringsplikten innebærer at netteier selv må ta kostnader ved reinvestering i anlegg som forsyner etablerte kunder. Når særlige grunner tilsier det kan nettselskapet søke NVE om fritak fra leveringsplikten. Unntaksregelen kan bare benyttes når det ikke er rimelig å etablere tilknytning til nettet på vanlige vilkår.

Merk at begrepet leveringsplikt anvendes i to ulike sammenhenger. Den ene sammenhengen er som beskrevet over, og gjelder tilknytning av nye kunder til nettet og plikt til å levere elektrisk energi til kunder, uavhengig av kundenes valg av kraftleverandør. Den andre sammenhengen gjelder levering av strøm til kunder som på grunn av flytting til ny bolig eller lignende ikke har avtale med en kraftleverandør. Leveringsplikten i denne sammenhengen innebærer at nettselskapet i en overgangsperiode i praksis er kraftleverandør. Mer om leveringspliktig strøm.