Publisert 21.05.2020

Høring: RME sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender flere mindre endringer i avregningsforskriften, forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om elsertifikater på høring.

Endringer i avregningsforskriften

Avregningsforskriften regulerer fakturering av forbrukere for nettjenester og elektrisk energi. RME foreslår noen mindre endringer i bestemmelser om fakturering, blant annet en presisering av at nettselskapet ikke har anledning til å knytte adgang til gjennomfakturering av forbrukere opp mot andre krav, som for eksempel krav til gjennomfakturering av næringskunder. Vi foreslår også en presisering av at sluttbrukere har plikt til å gi nettselskapet adgang til strømmåleren, for å klargjøre en eksisterende forpliktelse, samt en mindre endring i bestemmelsen om nettselskapets plikt til å kontrollere ikke-fjernavleste måleverdier.

Vi foreslår også noen presiseringer og endringer i bestemmelsene knyttet til nettselskapenes nøytralitet. Det er ikke hensikten å innføre nye krav, men å klargjøre forskriftsteksten. Videre foreslår vi en oppdatering av bestemmelsen om overtredelsesgebyr, slik at denne omfatter flere bestemmelser i avregningsforskriften.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet foreslår vi å fastsette en tariff for håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. Nettselskapene kan i dag selv beregne en slik tariff for å dekke merkostnader forbundet med manuelt avleste måledata, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6.  Informasjon fra nettselskapene viser at de har ulik praksis for hvilke kostnader de legger til grunn for tariffen, og at kunder i noen tilfeller blir avkrevd en tariff som er satt for høyt. Forslaget om endring innebærer at størrelsen på denne tariffen blir standardisert, ved at beløpet blir fastsatt i forskrift.

Flytting av bestemmelse fra forskrift om elsertifikater til avregningsforskriften

Forskrift om elsertifikater § 23 gjelder informasjon til sluttbrukere om prisopplysning og markedsføring av kostnader som følger av elsertifikatplikten. Forslaget innebærer at bestemmelsen blir overført til avregningsforskriften, uten materielle endringer.

Vi ber om innspill til høringsforslaget innen 20. august 2020.
Høringssvar merkes med referansenummer 202005210 og sendes til: rme@nve.no

En oppsummering av høringsuttalelsene og et oppdatert forslag vil deretter sendes over til Olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse. 

Kontaktpersoner

Fungerende seksjonssjef Siri Steinnes 
epost: shst@nve.no
tlf. 22 95 92 74

Seksjonssjef Torfinn Jonassen
epost: tjo@nve.no 
tlf. 22 95 94 80