Publisert 07.10.2022

Gir dispensasjon og foreslår endringer for at Statnetts inntekter skal gi lavest mulig nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har ferdigstilt flere vurderinger for at Statnetts ekstraordinært høye inntekter kan hindre en betydelig økning i nettleien.

Statnett har hatt svært høye flaskehalsinntekter det siste året, og inntektene vil trolig også være høye i tiden framover. Regjeringen har bedt RME foreslå en ordning for å bruke disse inntektene til å holde nettleien så lav som mulig.

- Vi foreslår en ny midlertidig forskrift som overfører disse inntektene fra Statnett til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien. I tillegg gir vi Statnett og andre nettselskaper en betinget dispensasjon for holde energileddet i nettleien lavt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

- Til sammen vil dispensasjonene og forskriften vi foreslår bidra til at nettselskapene ikke må sette opp nettleien i 2022 på grunn av de høye kraftprisene. Det er opp til Olje- og energidepartementet å fastsette den nye forskriften, sier Lund.

Tillater tak på kraftpris som brukes for å beregne energileddet

Statnett fikk 31. august 2022 midlertidig dispensasjon til å sette energileddet til null for månedene september og oktober. 22. september søkte Statnett om forlenget dispensasjon.

Formålet med energileddet er å gi prissignaler til produksjon og forbruk som gjenspeiler de samfunnsøkonomiske tapene og gevinstene ved at det mates inn og tas ut kraft i ulike deler av nettet. Energileddet skal på denne måten bidra til en effektiv utvikling og utnyttelse av nettet.

Alle produsenter, industri og nettselskaper som er tilknyttet transmisjonsnettet omfattes av bestemmelsene om energileddet. Det samme gjelder produksjon og forbruk som er tilknyttet regionale og lokale distribusjonsnett. I Sør-Norge er det i hovedsak uttak som betaler inn til Statnett gjennom energileddet, mens produsenter i hovedsak får betalt for å mate inn kraft i nettet. I Midt- og Nord-Norge er det i hovedsak motsatt.

- Ved å opprettholde energileddet, men samtidig sette et tak på kraftprisen som legges til grunn, får kunden fortsatt signal om hvordan bruken påvirker nettet. Samtidig unngår vi at energileddet gir urimelige utslag i nettleien som kommer i tillegg til allerede høy kraftpris, sier Lund.

RME har varslet Statnett og andre nettselskaper om at energileddet ikke kan settes til null, men at det gis dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet til å sette et tak på kraftprisen som ligger til grunn for beregning av energileddet. Taket skal ikke settes lavere enn 35 øre/kWh. For øvrig skal marginaltapssatser og energiledd beregnes og anvendes på ordinær måte.

Last ned vedtaksbrevet til Statnett (PDF) og øvrige nettselskaper (PDF).

Foreslår midlertidig forskrift for å raskt overføre flaskehalsinntekter

Olje- og energidepartementet har bedt RME om å vurdere hvordan Statnetts ekstraordinære flaskehalsinntekter bør fordeles for raskest mulig å komme nettkundene til gode. RME har denne uken sendt over et forslag om en midlertidig ordning der Statnett overfører deler av flaskehalsinntektene til underliggende nettselskaper.

- Formålet med forslaget er å unngå at nettselskapene må øke nettleien betydelig på grunn av de høye kraftprisene. Dette gjøres ved å overføre store deler av Statnetts flaskehalsinntekter til de regionale og lokale distribusjonsnettene i områder som har høye kraftpriser, sier Lund.

Flaskehalsinntektene ville uansett kommet kundene til gode gjennom lavere tariffer i transmisjonsnettet fremover i tid, men den foreslåtte endringen fremskynder dette betydelig. Dette vil både redusere behovet for umiddelbare tarifføkninger i underliggende nett, og redusere faren for mulige likviditetsutfordringer i enkelte nettselskap.

Ordningen skal tre i kraft så snart som mulig og vil ha virkning for nettselskapenes tillatte og faktiske inntekt for 2022.

Last ned RMEs rapport til Olje- og energidepartementet 

Last ned brev til OED om forslag til midlertidig forskrift (PDF)

Kontakt

pressevakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)