Høring om endringer i inntektsreguleringen av nettselskapene (avsluttet) - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

Frist for høringsinnspill: 12. oktober 2018

Vi ber om at kommentarer til de foreslåtte endringene sendes innen 12. oktober 2018.

Høringssvar sendes til: nve@nve.no, og merkes med referansenummer: 201835963.

Vi foreslår å endre to av parameterne i referanserenten som ligger til grunn for beregningen av en rimelig avkastning for nettselskapene. Dette er en reduksjon av den nøytrale realrenten i egenkapitalleddet og en endring i beregningen av bransjespesifikk kredittpremie i gjeldsleddet som gir en liten økning. Til sammen gir forslagene en reduksjon i referanserenten på rundt 0,4 prosentpoeng. Vi tar sikte på at endringen i referanserenten vil trå i kraft fra 1. januar 2019.

Høringsdokumentet: NVE Høringsdokument 2018:8 «Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet»

Det foreslås også endringer i KILE for husholdninger som bedre reflekter husholdningenes uttalte betalingsvillighet for å unngå strømbrudd. Endringene er basert på undersøkelser og analyser foretatt av Vista Analyse og Thema Consulting Group på vegne av NVE. Resultatene viser at dagens KILE-funksjoner er for lave og derfor ikke gir riktige insentiver i forhold til nivået på leveringspåliteligheten. I denne høringen beskrives hvordan NVE vil benytte resultatene fra undersøkelsene til Vista og Tema. Forslag til endringer i selve forskriftsteksten vil først sendes ut i månedsskiftet august/september 2018, fordi det gjenstår noe arbeid på beregningen av de nye funksjonene. Tillegget vil ha samme frist for høringsinnspill som denne høringen. Vi tar sikte på at endringene i KILE for husholdninger skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Vi foreslår å innføre et korreksjonsledd i fremtidige inntektsrammevedtak for å korrigere for eventuelle feil i inntektsrammer to år tidligere. Dette innebærer i praksis det samme som å endre eller omgjøre tidligere vedtatte inntektsramme til både gunst og ugunst for nettselskapene.  Dette kan gjøres enten nettselskapet har klaget på vedtaket eller ikke. Per i dag kan vi kun endre et inntektsrammevedtak til gunst for det nettselskapet vedtaket retter seg mot, når nettselskapet har klaget. Dette innebærer at bransjens inntektsrammer blir for høye over tid, og dermed også til for høy nettleie. Dette forslaget følger en endring i energiloven som gir hjemmel til å fravike forvaltningslovens bestemmelser om endring og omgjøring på dette området. Denne endringen kan først vedtas og tre i kraft når endringer i energiloven har trådt i kraft. Dersom NVE skal vedta denne forskriftsendringen forutsettes det at NVE har fått delegert myndighet.

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Tore Langset,
trl@nve.no, tlf. 900 56 552

Seniorrådgiver Silje Cathrine Syvertsen,
scs@nve.no, tlf. 22 95 90 35

Høringsinnspill

Agder Energi Nett AS PDF filstørrelse: 525 KB
Alta Kraftlag SA (KILE) PDF filstørrelse: 110 KB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 126 KB
DistriktsEnergi PDF filstørrelse: 3 MB
Eidsiva Nett AS PDF filstørrelse: 1023 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 659 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 3 MB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 650 KB
Helgeland Kraft Nett AS (KILE) PDF filstørrelse: 269 KB
Huseiernes Landsforbund PDF filstørrelse: 416 KB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 1 MB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 1 MB
Lyse Elnett AS (KILE) PDF filstørrelse: 298 KB
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet PDF filstørrelse: 523 KB
Norsk Industri PDF filstørrelse: 1 MB
Skagerak Nett AS PDF filstørrelse: 528 KB
Skagerak Nett AS (KILE) PDF filstørrelse: 439 KB
Statnett SF PDF filstørrelse: 1003 KB
Sunnfjord Energi AS PDF filstørrelse: 428 KB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 759 KB