Høring – forslag til endringer i kontroll av nettvirksomhet (avsluttet) - NVE

NVE ber om kommentarer til forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget består i hovedsak av endringer i regelverket for anleggsbidrag. NVE foreslår et eget kapittel for anleggsbidrag hvor vi fokuserer på forskriftsfeste etablert praksis for å gjøre regelverket enklere og tydeligere for både nettselskap og kunder. Vi foreslår også noen nye krav som har som formål å styrke vernet av kundene. NVE foreslår også at nettselskapene nå skal kreve inn anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet.

Bakgrunn for forslag om endringer

I denne høringen foreslår NVE endringer i regelverket for både tariffer og anleggsbidrag som skal bidra til en mer effektiv utvikling og utnyttelse av nettet. Vi foreslår endringer i kapittel 1, 14, 16 og 17 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Tariffer for innmating flyttes fra kapittel 16 til 15, og kapittel 16 blir nytt kapittel om anleggsbidrag.

Forslagene vil bidra til at kraft overføres til riktigere priser, og at nettet utnyttes og utbygges på en mer samfunnsmessig rasjonell måte. Mer presist handler endringene som foreslås om å tydeliggjøre og forenkle regelverket knyttet til betaling for forsterkning av nettet, såkalt anleggsbidrag, og å forbedre regelverket om tariffering for uttak og innmating fra produksjon der vi vurderer det er behov for det.

 

Frist for å komme med innspill i høringen er 25. mai 2018

Innspill kan sendes med epost til NVE på nve@nve.no

Svaret merkes med referansenummer 201833013.

Forslagene i denne høringen har som hovedformål å bidra til

  • at nettselskapene gir riktigere prissignal for bruk og forsterkning av nettet, på alle nettnivå.
  • en rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og øvrige kunder.
  • prissignaler som bidrar til lavere nettleie totalt sett
  • en tydeligere forskrift som bidrar til en mer enhetlig praksis mellom nettselskapene.

Endringene skal gjelde fra 1. januar 2019

NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2019. Vi foreslår en overgangsordning for regional- og transmisjonsnettet, som tar hensyn til prosjekter som har inngått økonomisk forpliktende avtaler på grunnlag av gjeldende regelverk som ikke tillater anleggsbidrag.

Korrigering

På høringsdokumentets side 43, i tabell med eksempel på anleggsbidrag, er det oppdaget feil i verdiene. Dokumentet har derfor blitt oppdatert for å rette disse. De rette verdiene er:

(MNOK)

Anleggsbidrag / % av kostnadsgrunnlaget

Reduksjonsfaktor

0,3

0,5

0,7

Kraftverk 3 MW

0,90 / 1,80%

1,50 / 3,00%

2,10 / 4,20%

Kraftverk 10 MW

3,00 / 6,00%

5,00 / 10,00%

7,00 / 14,00%

Kraftverk 25 MW

7,50 / 15%

12,50 / 25,00%

17,50 / 35,00%

Kontaktpersoner

Førstekonsulent Kjell Rune Verlo, krv@nve.no,

tlf. 22 95 93 65

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no,

tlf. 22 95 94 80

Høringsdokumenter

Høringsdokument

Høringssvar

Skagerak Energi AS PDF filstørrelse: 323 KB
LO PDF filstørrelse: 201 KB
Equinor ASA PDF filstørrelse: 1 MB
Industri Energi PDF filstørrelse: 831 KB
Norsk Industri PDF filstørrelse: 1 MB
Energi Norge PDF filstørrelse: 1 MB
Alta Kraftlag SA PDF filstørrelse: 277 KB
Hydro Energi AS PDF filstørrelse: 525 KB
Statens vegvesen vegdirektoratet PDF filstørrelse: 137 KB
Norsk olje og gass PDF filstørrelse: 568 KB
NHO Sjøfart PDF filstørrelse: 556 KB
IndustriEl AS PDF filstørrelse: 382 KB
Drivkraft Norge PDF filstørrelse: 1 MB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 219 KB
Sognekraft AS PDF filstørrelse: 208 KB
Solenergiklyngen og Norsk solenergiforening PDF filstørrelse: 467 KB
Norsk Varmepumpeforening PDF filstørrelse: 123 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 2 MB
Norsk Elbilforening PDF filstørrelse: 2 MB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 9 MB
Norwea PDF filstørrelse: 781 KB
Fortum Charge & Drive, Grønn Kontakt, BKK og Ionity PDF filstørrelse: 266 KB
Nelfo PDF filstørrelse: 173 KB
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap PDF filstørrelse: 172 KB
E-CO Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
Norske Boligbyggelags Landsforbund PDF filstørrelse: 86 KB
ZERO PDF filstørrelse: 3 MB
Bane NOR SF PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Gartnerforbund PDF filstørrelse: 1 MB
Agder Energi Nett AS PDF filstørrelse: 581 KB
Sarepta Energi AS PDF filstørrelse: 2 MB
Hovedorganisasjonen Virke PDF filstørrelse: 1 MB
SKS Produksjon AS PDF filstørrelse: 388 KB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 489 KB
Forsvarsbygg PDF filstørrelse: 118 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 7 MB
Mørenett AS PDF filstørrelse: 1 MB
Pöyry Norway AS PDF filstørrelse: 361 KB
Sira-Kvina Kraftselskap PDF filstørrelse: 881 KB
Finnmark fylkeskommune og Øst-Finnmark regionråd PDF filstørrelse: 224 KB
Austri Vind DA PDF filstørrelse: 492 KB
Statkraft AS PDF filstørrelse: 2 MB
SFE Nett AS PDF filstørrelse: 139 KB
Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 256 KB
Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 3 MB
Eidsiva Vannkraft AS PDF filstørrelse: 325 KB
Nordmøre Energiverk AS PDF filstørrelse: 370 KB
Kraftfylka PDF filstørrelse: 637 KB
Statnett SF PDF filstørrelse: 10 MB
Småkraftforeninga PDF filstørrelse: 844 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 1 MB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 4 MB
Finnmark Kraft AS, Alta Kraftlag SA, Repvåg Kraftlag SA, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft AS PDF filstørrelse: 807 KB
AS Eidefoss PDF filstørrelse: 315 KB
Salfjord AS PDF filstørrelse: 120 KB
Svelgen Kraft Holding AS PDF filstørrelse: 2 MB
Sunnfjord Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 577 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 623 KB
Huseiernes Landsforbund PDF filstørrelse: 2 MB
Norgesnett AS PDF filstørrelse: 557 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 90 KB
Distriktsenergi PDF filstørrelse: 1 MB
Eidsiva Nett AS PDF filstørrelse: 307 KB
Jernbanedirektoratet PDF filstørrelse: 498 KB

Skagerak Energi AS PDF filstørrelse: 323 KB
LO PDF filstørrelse: 201 KB
Equinor ASA PDF filstørrelse: 1 MB
Industri Energi PDF filstørrelse: 831 KB
Norsk Industri PDF filstørrelse: 1 MB
Energi Norge PDF filstørrelse: 1 MB
Alta Kraftlag SA PDF filstørrelse: 277 KB
Hydro Energi AS PDF filstørrelse: 525 KB
Statens vegvesen vegdirektoratet PDF filstørrelse: 137 KB
Norsk olje og gass PDF filstørrelse: 568 KB
NHO Sjøfart PDF filstørrelse: 556 KB
IndustriEl AS PDF filstørrelse: 382 KB
Drivkraft Norge PDF filstørrelse: 1 MB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 219 KB
Sognekraft AS PDF filstørrelse: 208 KB
Solenergiklyngen og Norsk solenergiforening PDF filstørrelse: 467 KB
Norsk Varmepumpeforening PDF filstørrelse: 123 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 2 MB
Norsk Elbilforening PDF filstørrelse: 2 MB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 9 MB
Norwea PDF filstørrelse: 781 KB
Fortum Charge & Drive, Grønn Kontakt, BKK og Ionity PDF filstørrelse: 266 KB
Nelfo PDF filstørrelse: 173 KB
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap PDF filstørrelse: 172 KB
E-CO Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
Norske Boligbyggelags Landsforbund PDF filstørrelse: 86 KB
ZERO PDF filstørrelse: 3 MB
Bane NOR SF PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Gartnerforbund PDF filstørrelse: 1 MB
Agder Energi Nett AS PDF filstørrelse: 581 KB
Sarepta Energi AS PDF filstørrelse: 2 MB
Hovedorganisasjonen Virke PDF filstørrelse: 1 MB
SKS Produksjon AS PDF filstørrelse: 388 KB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 489 KB
Forsvarsbygg PDF filstørrelse: 118 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 7 MB
Mørenett AS PDF filstørrelse: 1 MB
Pöyry Norway AS PDF filstørrelse: 361 KB
Sira-Kvina Kraftselskap PDF filstørrelse: 881 KB
Finnmark fylkeskommune og Øst-Finnmark regionråd PDF filstørrelse: 224 KB
Austri Vind DA PDF filstørrelse: 492 KB
Statkraft AS PDF filstørrelse: 2 MB
SFE Nett AS PDF filstørrelse: 139 KB
Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 256 KB
Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 3 MB
Eidsiva Vannkraft AS PDF filstørrelse: 325 KB
Nordmøre Energiverk AS PDF filstørrelse: 370 KB
Kraftfylka PDF filstørrelse: 637 KB
Statnett SF PDF filstørrelse: 10 MB
Småkraftforeninga PDF filstørrelse: 844 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 1 MB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 4 MB
Finnmark Kraft AS, Alta Kraftlag SA, Repvåg Kraftlag SA, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft AS PDF filstørrelse: 807 KB
AS Eidefoss PDF filstørrelse: 315 KB
Salfjord AS PDF filstørrelse: 120 KB
Svelgen Kraft Holding AS PDF filstørrelse: 2 MB
Sunnfjord Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 577 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 623 KB
Huseiernes Landsforbund PDF filstørrelse: 2 MB
Norgesnett AS PDF filstørrelse: 557 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 90 KB
Distriktsenergi PDF filstørrelse: 1 MB
Eidsiva Nett AS PDF filstørrelse: 307 KB
Jernbanedirektoratet PDF filstørrelse: 498 KB

Skagerak Energi AS PDF filstørrelse: 323 KB
LO PDF filstørrelse: 201 KB
Equinor ASA PDF filstørrelse: 1 MB
Industri Energi PDF filstørrelse: 831 KB
Norsk Industri PDF filstørrelse: 1 MB
Energi Norge PDF filstørrelse: 1 MB
Alta Kraftlag SA PDF filstørrelse: 277 KB
Hydro Energi AS PDF filstørrelse: 525 KB
Statens vegvesen vegdirektoratet PDF filstørrelse: 137 KB
Norsk olje og gass PDF filstørrelse: 568 KB
NHO Sjøfart PDF filstørrelse: 556 KB
IndustriEl AS PDF filstørrelse: 382 KB
Drivkraft Norge PDF filstørrelse: 1 MB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 219 KB
Sognekraft AS PDF filstørrelse: 208 KB
Solenergiklyngen og Norsk solenergiforening PDF filstørrelse: 467 KB
Norsk Varmepumpeforening PDF filstørrelse: 123 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 2 MB
Norsk Elbilforening PDF filstørrelse: 2 MB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 9 MB
Norwea PDF filstørrelse: 781 KB
Fortum Charge & Drive, Grønn Kontakt, BKK og Ionity PDF filstørrelse: 266 KB
Nelfo PDF filstørrelse: 173 KB
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap PDF filstørrelse: 172 KB
E-CO Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
Norske Boligbyggelags Landsforbund PDF filstørrelse: 86 KB
ZERO PDF filstørrelse: 3 MB
Bane NOR SF PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Gartnerforbund PDF filstørrelse: 1 MB
Agder Energi Nett AS PDF filstørrelse: 581 KB
Sarepta Energi AS PDF filstørrelse: 2 MB
Hovedorganisasjonen Virke PDF filstørrelse: 1 MB
SKS Produksjon AS PDF filstørrelse: 388 KB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 489 KB
Forsvarsbygg PDF filstørrelse: 118 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 7 MB
Mørenett AS PDF filstørrelse: 1 MB
Pöyry Norway AS PDF filstørrelse: 361 KB
Sira-Kvina Kraftselskap PDF filstørrelse: 881 KB
Finnmark fylkeskommune og Øst-Finnmark regionråd PDF filstørrelse: 224 KB
Austri Vind DA PDF filstørrelse: 492 KB
Statkraft AS PDF filstørrelse: 2 MB
SFE Nett AS PDF filstørrelse: 139 KB
Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 256 KB
Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 3 MB
Eidsiva Vannkraft AS PDF filstørrelse: 325 KB
Nordmøre Energiverk AS PDF filstørrelse: 370 KB
Kraftfylka PDF filstørrelse: 637 KB
Statnett SF PDF filstørrelse: 10 MB
Småkraftforeninga PDF filstørrelse: 844 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 1 MB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 4 MB
Finnmark Kraft AS, Alta Kraftlag SA, Repvåg Kraftlag SA, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft AS PDF filstørrelse: 807 KB
AS Eidefoss PDF filstørrelse: 315 KB
Salfjord AS PDF filstørrelse: 120 KB
Svelgen Kraft Holding AS PDF filstørrelse: 2 MB
Sunnfjord Energi AS PDF filstørrelse: 1 MB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 577 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 623 KB
Huseiernes Landsforbund PDF filstørrelse: 2 MB
Norgesnett AS PDF filstørrelse: 557 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 90 KB
Distriktsenergi PDF filstørrelse: 1 MB
Eidsiva Nett AS PDF filstørrelse: 307 KB
Jernbanedirektoratet PDF filstørrelse: 498 KB