Vassmagasinstatistikk veke 43 2019 - NVE

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 43 var fyllinga i norske magasin 81,3 prosent.

Magasinfyllinga auka med 0,6 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 85,2 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 68,5 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 89,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 43, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.