Vassmagasinstatistikk veke 32 2020 - NVE

Fyllingsgraden over 90 prosent. Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgraden i norske magasin 91,0 prosent.

Magasinfyllinga auka med 1,2 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019 er 78,8 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 82,4 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 94,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 32, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.