Vassmagasinstatistikk veke 30 2020 - NVE

Fortsatt auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 30 var fyllingsgraden i norske magasin 85,4 prosent.

Magasinfyllinga auka med 1,6 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019 er 74,9 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 76,3 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 90,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 30, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.