Vassmagasinstatistikk veke 29 2020 - NVE

Større auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgraden i norske magasin 83,4 prosent.

Magasinfyllinga auka med 2,7 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019 er 73,4 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 71,8 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 90,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 29, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.