Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.07.2021

Vassmagasinstatistikk veke 28

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 28 var fyllingsgrada i norske magasin 68,3 prosent.

Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,4 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 72,1 prosent. Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 77,4 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 60,2 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 28, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.