Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.07.2019

Vassmagasinstatistikk veke 27 2019

Auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgrada i norske magasin 72,2 prosent.

Fyllingsgrada auka med 1,7 proseneiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 70,7 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 65,3 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 82,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 27, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.