Vassmagasinstatistikk veke 24 2019 - NVE

Meir vatn i magasina. Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 64,4 prosent.

Fyllingsgrada auka med 4,5 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 57,9 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 53,2 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 79,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 24, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.