Varsling av fare for iskast fra vindturbiner ved 12 vindkraftverk må forbedres - NVE

I alle norske vindkraftverk kan snø, regn eller fuktig luft i perioder fryse fast til vindturbinene. Isklumpene som dannes, kan senere falle ned eller kastes fra vindturbinen. Dette kalles iskast, og kan medføre skader på folk, dyr, biler, bygninger og veier som er i nærheten. NVE har i dag sendt ut brev til 12 vindkraftanlegg om at varsling må forbedres.

Foto: NVE

Sannsynligheten for at en person skal bli truffet av iskast er veldig liten, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig.

Et viktig tiltak for å for å unngå at personer blir skadet er å informere om faren, slik at ingen oppholder seg nær en turbin når det er risiko for iskast. I henhold til NVEs standardvilkår i vindkraftkonsesjoner, må konsesjonæren sette opp fareskilt ved atkomstveiene til vindkraftverket og ved eventuelle viktige turstier og skiløyper. Konsesjonær skal også vurdere om det er behov for ytterligere tiltak.

I tillegg til fareskilt, har flere aktører informasjon om fare for iskast som direkte-/sanntidsvarsling via ulike nettbaserte løsninger.

Sanntidsvarslingen må forbedres

NVE mener det er positivt å legge opp til å gi denne typen oppdatert informasjon til allmennheten, da det kan tilrettelegge for ferdsel og bruk av området i perioder hvor det ikke er forbundet med fare å ferdes i og nær anlegget. Det er imidlertid svært viktig at det som formidles i slike varsler er riktig.

Gjennom kontroller har NVE oppdaget at sanntidsvarsling ved 12 vindkraftanlegg ikke fungerer godt under alle forhold. NVE har derfor i dag sendt ut varsel om pålegg om retting til 11 anlegg, ett anlegg har tidligere fått tilsvarende varsel.

NVE forventer at konsesjonærene sørger for tilstrekkelig varsling inntil de eventuelt misvisende varslingssystemene fungerer hensiktsmessig.

Oversikt over anlegg som har mottatt varsling

Iskast Liste

Her kan du lese brevene som ble sendt ut 26.mars og 16.februar.