Sikrere forhold for fisk ved utbygde vassdrag - NVE

NVE har, i samarbeid med Sweco, utviklet et nytt styringssystem for omløpsventiler som skal hindre at fisk blir liggende på land hvis et vannkraftverk stopper brått.

Foto: Samuel Vingerhagen, Sweco

Det er vanlig at NVE stiller krav i konsesjonen om at det må installeres omløpsventil dersom et vannkraftverk skal bygges oppstrøms verdifulle elvestrekninger for fisk. Omløpsventilen skal åpne seg hvis kraftverket stopper brått. Den skal sørge for at vannføringen i elva nedstrøms kraftverket reduseres gradvis, og over så lang tid at man unngår at fisk blir liggende på tørrlagt elvebunn.

NVEs miljøtilsyn har registrert omløpsventiler som ikke har fungert optimalt, eller i ekstremtilfeller ikke har vært tilkoblet. Dette vil det nye styringssystemet kunne endre på.

– NVE har finansiert et forsknings- og utviklingsprosjekt av et nyutviklet styringssystem for omløpsventiler. Vi mener nå at den er klar for at bransjen kan ta den i bruk. Et velfungerende styringssystem kan ha avgjørende betydning for fisken og livet i elva når et vannkraftverk stopper brått, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen ved miljøtilsyn.

NVE ønsket å øke kunnskapen om omløpsventiler

For å øke kunnskapen om omløpsventiler har NVE, med forsknings- og utviklingsmidler (FoU), finansiert prosjektet til Sweco.

To småkraftverk på hver side av Hardangerfjorden i Vestland, ble valg ut for å teste et nyutviklet styringssystem. SWECO Norge AS gjennomførte denne testen av styringssystemet som de selv har utviklet på bakgrunn av erfaring med ni andre småkraftverk.

Hele rapporten kan leses her. Prosjektet er en oppfølging av resultatene fra to tidligere FoU-prosjekter i NVE-regi: Optimalisert drift av omløpsventiler og Styringssystem for omløpsventilar.

Hver år får NVE øremerkede midler fra Olje- og Energidepartementet, som vi benytter til FoU-prosjekter. I år fikk vi tildelt 23 millioner kroner, som vi bruker på prosjekter som bedrer vår evne til å løse oppgaver knyttet til NVEs ansvarsområder.