Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.06.2021

NVE ilegger overtredelsesgebyr til to konsesjonærer med vassdragsanlegg i Levanger og Karlsøy

NVE har gitt Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 200 000 og kr 250 000.

Foto: NVE

Overtredelsesgebyret ble gitt Salmar Settefisk AS fordi det ble igangsatt arbeid på dam Skordalstjønn i Levanger kommune i Trøndelag uten godkjent detaljplan for miljø og landskap. Norway Royal Salmon Settefisk AS får overtredelsesgebyr for arbeider som er gjort uten godkjent detaljplan for miljø og landskap, ifm. vannuttak fra Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NVE mener begge aktørene har mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Krav til godkjenning av detaljplan for miljø og landskap er et svært viktig krav i vassdragskonsesjonen. Konsesjonen setter rammene, mens detaljplanen for miljø og landskap beskriver den konkrete gjennomføringen. Kravet er satt for at tiltaket skal få en utførelse som gjør minst mulig skade på miljø og landskap. Gjennom godkjenningen av planene kan det settes vilkår som bidrar til å redusere de negative effektene på miljø og landskap.

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen seks uker fra vedtaket ble gjort.

Kontaktperson

Vegard Hotvedt Strømsvåg
seniorrådgiver,
tlf. 971 55 047, vhst@nve.no

Pernille Dorthea Bruun
fungerende seksjonssjef,
tlf. 975 31 354, pbr@nve.no