NVE gir Statkraft Energi AS overtredelsesgebyr for brudd på manøvreringsreglementet for Tyssovassdraget i Ullensvang - NVE

NVE har ilagt Statkraft Energi AS et overtredelsesgebyr på kr 300 000 for brudd på manøvreringsreglementets fastsatte reguleringshøyder for magasinene Nibbehøl og Tyssehøl i Tyssovassdraget i Ullensvang.

Det var i 2019 og 2020 at det oppsto to hendelser i Tyssovassdraget i Ullensvang, som førte til at NVE nå har ilagt Statkraft et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner. Det var Statkraft selv som meldte fra om begge overtredelsene.

To brudd på manøvreringsreglementet

Overtredelsen i Nibbehøl oppstod i forbindelse med rehabiliteringsarbeider på Nibbehøl dam i juni 2019.  Statkraft la til grunn at det var en terskel i magasinet som forhindret senking under laveste tillatte regulerte vannstand. Dette viste seg ikke å stemme, og magasinet ble senket inntil 57 cm under tillatt nivå.

I Tyssehøl var magasinet senket med inntil 1,2 m under laveste tillatte regulerte vannstand i tidsrommet mellom 7 og 31. mars 2020. Statkrafts regionsentral ble varslet om at magasinet var under tillat nivå, men det ble antatt at det måtte være feil med måleren, fordi magasinet normalt tømmes ved pumping. Det tok 20 dager før situasjonen ble avklart og det ble påvist i felt at vannstanden var senket under laveste tillatte regulerte vannstand. Det viste seg at årsaken til senkingen var at en ventil som normalt ikke er i bruk hadde blitt åpnet ved en feiltagelse etter en strømstans.

Negative konsekvenser for miljø

Den øvre solrike delen av strandsonen er svært viktig for livet i ferskvann. Tyssehøl er bare tillatt regulert med 1 m. Senkingen av Tyssehøl med inntil 1,2 m under laveste tillatte regulerte vannstand over en periode på 24 dager er etter NVEs oppfatning langvarig og alvorlig. Det som måtte være av vannlevende arter, som blir værende på det tørrlagte området, vil dø. Det vil spesielt gjelde vannvegetasjon og bunndyr med begrenset egenbevegelse.

– NVE ser alvorlig på brudd på manøvreringsreglement. Reglementet gir rammene for konsesjonen, og er satt for å ivareta allmenne interesser. Vi mener begge overtredelsene kunne vært unngått om konsesjonær hadde nødvendig oversikt over og kunnskap om egne vassdragsanlegg. Vi forventer også at konsesjonær handler raskt når de får signaler om vannstand under laveste tillatte regulerte vannstand. Når det er sagt, er det positivt at Statkraft selv melder ifra om slike hendelser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.