Publisert 26.08.2021 , sist oppdatert 27.08.2021

Lanserer veileder i terrengbehandling

Miljøtilsynet i NVE lanserer nå en veileder i terrengbehandling. Dette vil være et godt verktøy ved bygging av vassdrags- og energianlegg, både for de som berøres av en utbygging og de som utfører arbeidet.

Foto: NVE

De siste årene er mange vassdrags- og energianlegg etablert, mens flere er under bygging og i planleggingsfasen. Samtidig har oppmerksomheten økt rundt anleggene som NVE gir konsesjon til og følger opp med tilsyn.

Miljøtilsynet har lang tradisjon for oppfølging av vannkraftutbygginger, og de siste årene har nett- og vindkraftanlegg utgjort en stadig større del av arbeidet. Kunnskapen om hva som skal til for å oppnå et godt resultat for de ulike anleggene har Miljøtilsynet i NVE tilegnet over tid, men det er mange tiår siden kunnskapen ble samlet og systematisert. Med den nye veilederen får både konsesjonærer, konsulenter og utførende et godt verktøy ved bygging av vassdrags- og energianlegg. Samtidig vil den kunne være av interesse for kommuner og andre som berøres av utbygginger.

NVE har i lengre tid arbeidet med en veileder i terrengbehandling. Utgangspunktet for denne veilederen var et oppdrag Norconsult AS fikk om å utarbeide en håndbok i terrenginngrep. NVE ønsket siden å utgi materialet i NVEs veilederformat, og har derfor senere vesentlig omarbeidet og tilpasset håndboka.

Veilederen publiseres kun på nett, og vil bli oppdatert etter hvert som ny kunnskap om temaet foreligger. Eventuelle innspill til veilederen kan oversendes til NVEs medarbeidere Morten Henrik Kielland eller Matilde Anker på nve@nve.no

Kontakt

Matilde Anker
Seniorrådgiver

Morten Henrik Kielland
Senioringeniør