Etterundersøkelser for fugl ved flere vindkraftverk - NVE

NVE har godkjent en søknad fra flere konsesjonærer for vindkraftverk i Agder og Rogaland, der de går sammen om en felles etterundersøkelse for å bedre forstå virkningene vindkraftverk har for hubro og rovfugletrekk.

I konsesjonene for vindkraftverkene har NVE satt vilkår om etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl. Disse undersøkelsesprogrammene er nå revidert. Foto: Musvåk av Toralf Tysse, Ecofact.

Bjerkreim, Skinansfjellet, Gravdal, Måkaknuten, Stigafjellet, Egersund, Svåheia og Faurefjellet vindkraftverk ligger i kystnære områder i Sør-Vest Norge som alle er viktige områder for hubro. I tillegg er det dokumentert et betydelig rovfugltrekk gjennom områdene. Da vindkraftverkene fikk sine konsesjoner, satt NVE vilkår om at det skulle gjennomføres etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl.

Konsesjonærene bak disse vindkraftverkene har gått sammen om å søke NVE om godkjenning av en felles, ny versjon av undersøkelsesprogrammet. Konsesjonærene søker om endringene fordi de har erfart at deler av det godkjente undersøkelsesprogrammet ikke var gjennomførbart, eller gav begrenset kunnskap om vindkraftverkenes faktiske virkninger på hubro og trekkende rovfugl. 

- Det er positivt at flere konsesjonærer med vindkraftverk som berører de samme miljøverdiene nå går sammen om en felles undersøkelse for å øke kunnskapsnivået og forstå virkningene av aktiviteten bedre, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgård Bendiksen i NVE.

NVE stiller krav til undersøkelsesprogrammet

De reviderte undersøkelsene NVE nå har godkjent, kommer til å ha et større omfang og foregå over en lengre tidsperiode enn det programmet som opprinnelig var godkjent. Hensikten med det reviderte undersøkelsesprogrammet er at det skal gi et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere vindkraftverkenes eventuelle påvirkninger.  

NVE har godkjent søknaden om endringer i det fastsatte undersøkelsesprogrammet med følgende vilkår: 

  • det skal leveres statusrapport for undersøkelsesprogrammene etter tre år og sluttrapport når etterundersøkelsene avsluttes
  • det skal gjennomføres et årlig oppfølgingsmøte med NVE for rapportering av resultater
  • dersom hubroterritorier tas ut av nasjonalt overvåkningsprogram for hubro skal disse innlemmes i undersøkelsene i dette prosjektet
  • kadaversøk og telling av trekkende rovfugl skal gjennomføres fra og med første år med drift og i fem år
  • det skal tilrettelegges for at Skorveheia vindkraftverk og andre vindkraftverk kan delta og bidra forholdsmessig i de pågående etterundersøkelsene

Kan få betydninger for vindkraftverk i hele Norge

Ved å samordne etterundersøkelser over et såpass stort geografisk område, mener NVE at man kan samle inn nok data til at prosjektet får god overføringsverdi til andre vindkraftprosjekter i resten av landet. Du kan lese hele vedtaket og NVEs vilkår i sin helhet her. 

Her kan du lese revidert undersøkelsesprogram for hubro og trekkende rovfugl.