Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.09.2020 , sist oppdatert 05.10.2020

Nytt aktsomhetskart for flom

Nytt aktsomhetskart for flom basert på bedre terrengdata og landsdekkende datasett FKB-Vann, og som på oversiktsnivå viser hvilke områder som kan være potensielt utsatt for flomfare. Dette vil bidra til at kommunene vil få et bedre grunnlag for sin arealplanlegging.

Aktsomhetskart for flom

Det nye aktsomhetskartet er basert på ny landsdekkende høydemodell med 10 x 10 m oppløsning og landsdekkende datasett FKB-Vann. 

Aktsomhetsområdene er som tidligere analysert ut fra en estimert vannstandstigning i norske elver. Nytt i denne versjonen er at det langs elver i aktsomhetskartet er inkludert et område på minimum 20 m fra kant av elv.

Selv om aktsomhetskart for flom aldri vil kunne bli helt nøyaktig, er kartet med bruksbeskrivelse godt nok til å avgjøre hvor det er potensiell flomfare og hvor flomfaren må utredes nærmere, dersom det er aktuelt med nye byggetiltak. Dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare skal senest foreligge på siste plannivå, normalt i reguleringsplan.

For nærmere beskrivelse av bruksområder for aktsomhetskartet, metodebeskrivelse og kart gå til siden for aktsomhetskart for flom.