Publisert 28.10.2019

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Volda kommune

Volda kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt seks bygningar ligg innanfor faresona for 100-årsskred, medan 95 bygningar ligg innanfor faresona for 1000-årsskred.

Byggefelt i Volda. Foto: NGI

Karta blir overlevert til Volda kommune den 28. oktober 2019.

Kartlegginga tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Dei kartlagde områda er Eikrem, Volda sentrum, Vassteinen, Hjartåbygda, Ullaland, Aurstad, Osen-Norddalen, Kalvatn, Håvika, Bjørneset, Litlebotnen, Straume, Støda-Kilsvegen, Holmevik-Nordre Bjørkedalen, Krumsvika, Folkestad, Litleneset-Eisset, Åmelfotsetra-Dal, Aksner-Inselset, Reitane (Dravløs-Løvik), Lauvstad-Torvika.

– Med faresonekarta som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for lokal skredberedskap, seier fungerende regionsjef Siss-May Edvardsen.

Karta er enkle i bruk. Faresonene for kvar aktuell skredtype er også teikna saman inn i kartet, slik at kommunen berre treng å halda seg til ei faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversyn over kva område som er utsett for skred.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse og feltsynfaringar. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytta resultata i eigne verktøy saman med andre kartdata.

 

Sjå kart og rapport:

Kontaktperson

Idun Nessestrand Vefring

Avdelingsingeniør, telefon: 41236958