Publisert 30.10.2019

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Sande kommune

Sande kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Dei nye faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at 19 bygningar ligg innanfor faresona for 1000-årsskred.

Karta blir overlevert til Sande kommune den 30. oktober 2019.

Kartlegginga tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Dei kartlagde områda er Liset, Grønevika, Nupen, Vågstrand, Gurskebotn, Gursken-Røyset, Muren-Sandanger, Sandsvika, Kvamme-Myra.

– Med faresonekarta som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for lokal skredberedskap, seier fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen.

Karta er enkle i bruk. Faresonene for kvar aktuell skredtype er også teikna saman inn i kartet, slik at kommunen berre treng å halda seg til ei faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversyn over kva område som er utsett for skred.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse og feltsynfaringar. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytta resultata i eigne verktøy saman med andre kartdata.

 

Sjå rapport og kart på nve.no

Sjå rapporten

Sjå faresonekart for Sande kommune

 

Kontaktpersonar

Ole-Jakob Sande, senioringeniør, telefon: 90887830

Byggefelt i Sande kommune. Foto: NGI
Byggefelt i Sande kommune. Foto: NGI