Publisert 16.12.2019 , sist oppdatert 17.12.2019

NVE har laget flomsonekart for Røyken og Heggedal

NVE har kartlagt flomsoner for Hegga/Skitthegga i kommunene Røyken og Asker. Rapporten ble overlevert kommunene tirsdag 17. desember.

 

Flomsonekartet viser at store områder langs elva blir oversvømt. Både bebyggelse, veier og jernbane er flomutsatt.

For en flomhendelse med 200-års gjentaksintervall er det også vist hvordan en framtidig 200-årsflom forventes å bli når klimaet blir endret fram mot år 2100.

- Gjennom flomsonekartet som NVE nå har utarbeidet, har kommunene fått et godt grunnlag for god arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, forteller regionsjef i NVE Toril Hofshagen.

Grunnlaget for flomsonekartet er en statistisk analyse av historiske flommer i vassdraget og framskrivning av framtidige flommer. Kartet er produsert på digital form, slik at kommunene og andre kan bruke det i egne kartverktøy sammen med andre kartdata.

Rapport: Flomsonekart Delprosjekt Røyken og Heggedal
Kart: Flomsonekart for Hegga/Skitthegga i kommunene Røyken og Asker.

Fakta om flomsonekart

På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som et viktig tiltak for å redusere flomskader i framtida.

Kravene til sikkerhet mot flom er forankret i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17).

NVE har laget retningslinjer knyttet til Flaum- og skredfare i arealplanar, som beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen.

Kontaktpersoner

Regionsjef Toril Hofshagen
mobil: 90 03 42 44

Senioringeniør Turid Bakken Pedersen
mobil: 97 68 13 12