Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.10.2020

Bedre modellering av jordskred i Norge

En ny rapport gir nå bedre bruk av modellverktøy for skred.

Jordskred ved Veikleenget i Nord-Fron kommune i 2013. Foto: Jaran Wasrud/NVE

NVE har jobbet over lengre tid med en ny veileder for å utrede skredfare i bratt terreng. Som en del av dette arbeidet har NVE satt i gang flere FOU-prosjekter for å bedre kunnskapsgrunnlaget i bransjen som utreder skredfare.

Et av disse er et prosjekt for å gjøre forsøk med å modellere utløp av jordskred. For å kunne lage gode, etterprøvbare og realistiske faresoner for skred, er det svært nyttig å ha et godt modellverktøy for å beregne utløp. 

Tester modell på 11 kjente jordskred

Prosjektet, utført av Skred AS, har tatt utgangspunkt i 11 jordskredhendelser i Norge hvor vi har god informasjon om både løsneområde og utløp.

Gjennom å teste og etterregne på disse kjente scenariene er det arbeidet med å finne anbefalinger for bruk av programmet RAMMS Debris Flow for å kunne representere realistiske utløp for denne type skred. 

Et utvalg modellresultater fra case i Viromdalen, Sunndal kommune. Blått omriss viser den kjente skredhendelsen.
I kartutsnittene a, b, c og d er det presentert modellresultater med forskjellige friksjonsparametere og erosjonsinnstillinger i RAMMS Debris flow.

Rapporten med anbefalinger for bruk er nå klar og tilgjengelig her:

https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_20.pdf 

Kontaktpersoner

Overingeniør Jaran Wasrud
tlf. 95 97 32 97

Fungerende seksjonssjef Hallvard Jostein Berg 
tlf. 97 70 61 63