Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.07.2019

41 sikringstiltak mot flom og skred ferdige i 2018

NVEs arbeid med sikringstiltak var i fjor preget av oppfølging av hendelser, spesielt flomhendelser på Vestlandet og i Skjåk. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019. Alle tiltakene presenteres nå i Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018.

NVE Anlegg arbeider med å åpne en snødam i Driva, Oppdal. Foto: Priska Hiller/NVE

- Sikringstiltak som gjør at folk bor tryggere for naturfarer som flom og skred, er svært viktige oppgaver for oss i NVE, sier fungerende vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. I 2018 ble det brukt om lag 332 millioner kroner i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20% som kommunene eller grunneieren må dekke.

- Sikringstiltakene skal beskytte eksisterende, utsatte verdier, og når sikkerheten vurderes legges også forventede klimaendringer til grunn, sier Leifseth.

Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings og miljøtiltakene.

I Region Nord ble blant annet skredsikring i lia over spisshusene i Longyearbyen utført, og erosjons-sikringen i Longyearelva ble videreført.  I Kåfjord kommune er det bygget en større snøskredvoll i Olderdalen sentrum. Denne skal endelig ferdigstilles sommeren 2019, men har vinteren 2018 oppfylt sin funksjon som snøskredsikring.

Sikringsarbeidet i Region Midt har vært preget av at regionen har mange områder med kvikkleire. De største enkeltprosjektene i regionen er utført i Håggåbekken i sentrum av Klæbu kommune, i Kvernbekken i Meråker kommune og i Røssåga i Hemnes kommune.

I Region Øst ble det i 2018 gjennomført omlag 10 større ordinære sikringsprosjekter av varierende størrelse og omfang. Der ble det omfattende arbeidet med sikring av Hakadal skole i Nittedal sluttført og det ble lagt ned betydelige ressurser i sikring av aktivitetsområdet på Prestøya ved Norsk Skogmuseum i Elverum kommune

I Region Vest var det overlevering av flere sikringsanlegg til kommuner som ble rammet av flommen i 2014. Både sikringstiltak i Flåmselvi i Aurland kommune, Opo i Odda kommune og Granvinselva i Granvin herad ble overlevert våre 2018.

I Region Sør var det flere flomsikringsprosjekter i Agder, Rogaland og Buskerud som preget arbeidet. Flomsikringen på Dalen i Telemark del II ble ferdig i 2018, og omfatter totalt 5 km med flomvoller, murer og dreneringsanlegg. Her er også bygget 110 m med «mobile» flomsikringselementer.

 

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018 

Kontaktpersoner

Fung. Vassdrags- og energidirektør,
Anne Britt Leifseth, 91705811

Fung. Seksjonssjef,
Martin C. Brittain, 90686713

Seniorrådgiver,
Anne Haugum, 22959292