Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.06.2016

Tilrår ikkje løyve til å føre over Tverrdalselva til Håkvikdalen

NVE rår Olje- og energidepartementet til ikkje å gje Nordkraft Produksjon AS løyve til å føre over Tverrdalselva til Håkvikdalen og til å bygge Sjursheim og Nervatnet kraftverk i Narvik kommune i Nordland. NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for Håkvikreguleringa, som legg fyllings- og tapperestriksjonar på Storvatnet i sommarperioden.

NVE meiner at dei samla, negative verknadene for landskap, reindrift, friluftsliv og fisk ved overføring av Tverrdalselva og bygging av to små kraftverk, er store vurdert opp mot krafta som ville ha vorte produsert. Dei to planlagde kraftverka og auka produksjon i det eksisterande Håkvik kraftverk, vil samla kunne ha gitt 56 GWh, der 34,4 GWh er ikkje-regulerbar kraft.   

NVE rår Olje og energidepartementet til å innføre nye og moderne, meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Håkvikreguleringa. NVE rår til at det blir fastsett fyllings- og tapperestriksjonar i Storvatnet i sommarperioden av omsyn til landskap, friluftsliv og erosjons forhold.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

 

Les meir om :

Overføring av Tverrdalselv til Håkvikdalen

Regulering av Håkvikvassdraget - Revisjon av vilkår

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby,
tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203
Seksjonssjef Carsten Jensen,
tlf. 22 95 92 90 eller 908 50 206