Tillatelse til kabel i tunell mellom Smestad og Sogn i Oslo

NVE gir Statnett SF anleggskonsesjon til å bygge og drive en ny, dobbel 420 kV kabelforbindelse i tunell mellom transformatorstasjonene Smestad og Sogn i Oslo, samt til å etablere et 420 kV-anlegg i ny fjellhall i Smestad transformatorstasjon.

NVE gir tillatelsen fordi det er behov for å fornye og øke kapasiteten på forbindelsen, og fordi tiltaket vil legge til rette for nødvendige oppgraderinger av sentralnettet i Oslo-regionen.

Tunellen blir om lag 4,5 km lang. Driving av tunell og fjellhall forventes å pågå i 14-18 måneder og generere ca. 240.000 m3 med sprengsteinsmasser. NVE mener de vesentligste ulempene i forbindelse med tiltaket vil være knyttet til transport mellom Ring 3 og tunellpåslagene ved Smestad og på Sogn. I konsesjonen er det derfor satt krav til en miljø-, transport- og anleggsplan som særlig skal beskrive trafikkavvikling og tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og begrense ulemper. Planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

Tunellen vil drives med en hastighet på 30-35 meter per uke fra hvert av påslagene og ligge 35-80 meter under terrengoverflaten. NVE mener derfor at beboerne langs tunelltraseen ikke vil oppleve betydelige eller langvarige ulemper ved sprengningsarbeidene. NVE forutsetter i konsesjonen at fastsatte standarder og krav til bygging av tuneller overholdes, bl.a. når det gjelder støy og rystelser. I konsesjonen stiller NVE krav til registrering og overvåkning med hensyn til evt. setningsskader. Med vilkårene satt i konsesjonen, mener NVE at tiltaket ikke vil medføre større ulemper for allmennheten enn det som må påregnes fra utbygginger i et byområde.

Etter at anleggene er ferdige, vil de ikke ha virkninger av betydning for beboere eller brukere i området. 

 

Les mer om saken

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Siv Sannem Inderberg
tlf: 90 19 30 08

Seniorrådgiver Arne Anders Sandnes
tlf: 95 04 47 58