Publisert 22.12.2016

Løyve til tre små kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland

NVE har handsama tre kraftverksøknadar i Hjelmeland kommune i Rogaland. NVE gjev løyve til Sagåna, Kreppingdalen og Øvre Ullestadåna kraftverk.

Dei tre kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 26 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1300 husstandar.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Landskap og naturmangfald har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta.

For å redusere dei negative verknadane for dei ålmenne interessene er det sett vilkår til kvart av prosjekta som har fått løyve. For Øvre Ullestadåna kraftverk har vi gitt konsesjon til et alternativ hvor kraftstasjonen er flyttet til oppstrøms kote 330. For Sagåna kraftverk er minstevannføringen i Sagåna økt til 30 l/s.

Les meir om kvart enkelt kraftverk:

Kontaktpersonar
Sakshandsamar Eline Nordseth Berg, tlf. 22 95 92 10
Sakshandsamar Tor Carlsen, tlf. 22 95 93 93
Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216