Løyve til ny 66 kV leidning Bogna–Steinkjer - NVE

NVE gjev NTE Nett AS løyve til å byggje ein 37 km 66 kV kraftleidning med kompositt- eller tremastarmastar mellom Bogna og Steinkjer. Leidningen ligg i kommunane Steinkjer og Snåsa i Nord-Trøndelag fylke.

Leidningen skal erstatte eksisterande leidning på same strekning og må byggast ny på grunn av dårlig teknisk tilstand. Leidningen vert bygd i same trasé som dagens leidning som vil verte riven seksjonsvis samstundes som ny leidning vert bygd. NVE vurderer at endringa ikkje vil gje nye verknader for miljø- eller arealbruk anna enn nokon ulemper i anleggsperioden. NVE meiner endringa vil gje små verknader for allmennheita.

Løyve til ny 66 kV leidning Bogna - Steinkjer