Løyve til fire og avslag til tre små vasskraftverk i Modalen - NVE

NVE gjev løyve til Nåmdalselva, Todeilselva, Almelidelva og Budal II kraftverk, medan Tveråna, Bleidalselva og Seljedalselva kraftverk får avslag. Alle kraftverka ligg i Modalen kommune i Hordaland.

Dei fire kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 29,6 GWh straum i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1480 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla ha gjeve 16,2 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verknader på landskap, friluftsliv, biologisk mangfald og samla belastning har vore dei viktigaste tema i NVE si vurdering. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst negative konsekvensar for ålmenne interesser, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser er det sett vilkår om avbøtande tiltak til kvart av prosjekta som har fått løyve. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpasninger ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

Les meir om kvart enkelt kraftverk

Søkjar

Kraftverk

Produksjon (GWh)/år

Modalen kraftlag BA

Nåmdalselva kraftverk

9,3

Småkraft AS

Todeilselva kraftverk

6,6

Modalen kraftlag BA

Almelidelva kraftverk

4,5

Modalen kraftlag BA

Budal II kraftverk

8,5

Modalen kraftlag BA

Tveråna kraftverk

Avslag (5,8)

Modalen kraftlag BA

Bleidalselva kraftverk

Avslag (4,6)

Modalen kraftlag BA

Seljedalselva kraftverk

Avslag (5,8)

 

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Rune Moe, tlf: 22 95 93 15

Sakshandsamar Birgitte Kjelsberg, tlf. 22 95 90 32

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216