Informasjonsmøte om oppgradering av kraftledninger i Kongsberg kommune - NVE

Glitre Energi Nett AS har sendt to søknader til NVE om oppgradering av to eksisterende kraftledninger i Kongsberg kommune. NVE arrangerer informasjonsmøte om saken torsdag 29. august, klokken 19.00 i kantina på Kongsberg rådhus

Glitre Energi Nett AS har søkt om å oppgradere den ca. 6 km lange kraftledningen Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak. Glitre Energi Nett søker primært om å bygge ledningen i eksisterende trasé, og sekundært om en alternativ trasé på vestsiden av Lågen.

NVE har også mottatt søknad om oppgradering av den ca. 4,4 km lange kraftledningen Gomsrud–Skollenborg. Glitre Energi Nett søker om å bygge denne ledningen i eksisterende trasé.

Begge ledningene skal bygges for spenningsnivå 132 kV, og de eksisterende ledningene skal rives.

NVE har sendt søknaden på offentlig høring, og høringsfristen er satt til 4. oktober 2019.             

 

Les mer om sakene på disse linkene:

132 kV Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5143&type=A-1

132 kV Gomsrud–Skollenborg: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?type=A&id=5144