NVE gjev ikkje Kvennåi Falleigarlag løyve til å bygge Kvennåi kraftverk i Kviteseid kommune i Telemark.

Ei utbygging av småkraftverket ville etter omsøkt plan gje om lag 5,4 GWh per år. Dette svarar til straumbruken til om lag 270 husstandar. Produksjon er i nedre sjikt av kva som er vanleg for småkraftverk. Utbyggingsprisen vil etter NVE si berekning ligge på omlag 8,35 kr/kWh, som er ein høg pris for små vasskraftverk. Tiltaket vil også medføre store inngrep i terrenget, med inntak, overføringar, regulering og røyrgate som er teknisk sett krevjande å gjennomføre.

Kvennåi kraftverk var planlagt med eit inntak i Fisktjønnbekken og eit inntak i Mjaugedalsåi. Det var òg søkt om overføring av Nystaulbekken og om regulering av Nusstjørn på åtte meter. I vedtaket har NVE lagt vekt på at kraftverket er planlagt i eit område som er anleggsteknisk svært krevjande, og at tiltaket er eit dyrt prosjekt.

Dei anleggstekniske utfordringane som følgjer av terrenget i tiltaksområdet og kostnadene forbunde med ei realisering, gjer at det etter NVEs vurdering ikkje er føremålstenleg å bygge kraftverket. Det planlagte tiltaket omfattar også store inngrep i naturen sett i forhold til ein relativt liten mengde kraftproduksjon. NVE meiner skadar og ulemper er større enn nytta av tiltaket, og gjev difor ikkje løyve til bygging av Kvennåi kraftverk.

Les meir om Kvennåi kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt: tlf. 901 98 216
Sakshandsamar Sissel Jakobsen: tlf. 22 95 90 98