Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.12.2022

I bekkekløfter kan de riktige beslutningene vokse på trær

Samfunnet vi lever i trenger stadig mer fornybar energi. Dette setter store krav til forvaltningen når det gjelder å treffe de riktige beslutningene i utbyggingssaker. NVE legger nå fram et nytt forskningsprosjekt, der en ny metodikk for verdisetting av natur skal bidra til en bedre forvaltning av bekkekløfter.

Bekkekløfter har et stort spenn i økologiske nisjer og kan huse et svært rikt biologisk mangfold, her representert ved bekkekløften i Våla og Vinkelfallet kraftverk, Ringebu kommune (foto: NVE).

I utbyggingssaker er myndighetene avhengige av at konsekvensutredninger og kartlegginger av biologisk mangfold gjenspeiler hva som må bevares. Dagens metodikk for naturtypekartlegging har sine utfordringer når det kommer til verdisettingen av natur. For å belyse utfordringer knyttet til dette har NVE valgt å se nærmere på bekkekløfter.

På oppdrag fra NVE har Miljøfaglig Utredning og Biofokus levert en kunnskapsstatus på fagfeltet, samt utviklet ny metodikk som skal fange opp spesielle kvaliteter i vassdragsmiljøet. Det overordnede målet med prosjektet er å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen i utbyggingssaker, og på dette grunnlaget ta de riktige beslutningene.

De riktige beslutningene vokser på trær

Landskapsformen bekkekløfter inneholder ofte mange høydemeter i kombinasjon med vann, og blir derfor sterkt påvirket av vannkraftprosjekter. Bekkekløfter har et stort spenn i økologiske nisjer og kan huse et svært rikt biologisk mangfold. Sjeldenhetene, i form av moser og lav, kan godt vokse på trær i bekkekløftmiljøet. Metodikken som presenteres i rapporten prøver å se artsfunn og naturtyper i sammenheng for å gi en representativ, samlet verdi av lokalitetene som kartlegges.

NVE mener at rapporten kan være et viktig bidrag i verdisetting og forvaltning av vassdragsnatur. Neste steg er å teste ut metodikken i større skala, og av flere fagmiljøer, for å eventuelt bli innlemmet i anerkjent metodikk på fagfeltet. Forhåpentligvis har prosjektet også overføringsverdi til andre typer av kompleks natur som ikke nødvendigvis er vassdragsrealtert

Kontakt

Rune Moe, seniorrådgiver
tlf. 22 95 93 15