Publisert 30.08.2018

Hydrologisk datafangst i Bærumsmarka

NVE har nå satt i stand et lite hydrologisk forskningsfelt i Bærum. Hensikten er å få mer kunnskap om sammenhengen mellom grunn- og markvann og avrenning i et typisk norsk skogsfelt. Hvordan fordeles regnvannet og snøsmeltingen i bakken og hvor lang tid tar det før det når elva?

Slik kunnskap er viktig for å gjøre varslingen av flom- og jordskredfare enda mer presis. Også under tørken i sommer har feltet vært til nytte. På forhånd var vi ikke sikker på hva som ville skje med nedbør etter så langvarig tørke. Ville det fordampe eller rett og slett renne av på overflaten? Dataene fra Muren viste imidlertid at grunnvannet reagerte umiddelbart og grunnvannsstanden økte som respons etter en nedbørsepisode.

 

Nye måleinstrumenter

Forskningsfeltet Muren i Bærumsmarka er 7500 m2 og ble på 1980- og 90-tallet mye brukt av Universitetet i Oslo og til dels NVE. I 1999 ble imidlertid feltet lagt ned. Undersøkelser av sammenhengen mellom grunn- og markvann og avrenning i et typisk norsk skogsfelt har fått ny aktualitet, fordi vi har fått modeller som trenger informasjon om fordelingen av grunn- og markvann.

I 2017 begynte derfor NVE å sette opp nye måleinstrumenter. Vi måler vannføring med en ultrasonisk strømmåler som ikke har vært testet i naturlige nedbørsfelt før, og har boret hele 25 grunnvannsbrønner, og satt opp meteorologiske måleinstrumenter. I tillegg er det satt opp en meteorologisk målestasjon like vest for forsøksfeltet.

 

Langsiktig prosjekt

Reetableringen av Muren forskningsfelt er et langsiktig prosjekt. NVE har som målsetning at data som høstes gjennom flere år bidrar til en større forståelse av avrenningsprosesser, noe som kommer NVEs varsling av flom- og jordskredfare til gode. I tillegg kan data fra Muren resultere i flere studentoppgaver og slik bidra til generelt økt kunnskap om hydrologi i små nedbørfelt og tettere samarbeid mellom NVE og universiteter og høyskoler. NVE har samarbeid med flere universiteter både for Master- og PhD-oppgaver.

 Datafangsten så langt har vært god på grunnvannsmålingene. Vi har bl.a. fått ny kunnskap om hvordan nedbørens innvirkning på grunnvannet varierer som følge av avstand til elvenettverket. Disse funnene er presentert på flere nasjonale og internasjonale konferanser innen hydrologi.

Datainnhentingen av vannføringsmålinger har vært noe mer utfordrende. Både fordi det, som regel, er svært små vannføringer som skal måles, og fordi målestedet for vannføring, en betongdam ved utløpet av feltet, har krevd endel utbedringer.

Teknologi for kontinuerlig å måle små vannføringsverdier har vært, og er, pionerarbeid som vil være til nytte også for andre prosjekter, som for eksempel målinger i urbane felt.

 

Følg målingene

NVE har flere forskningsfelt rundt om i landet, bl.a. snøforskningsstasjon på Filefjell i Oppland.

Disse feltene har et annet fokus, så det ved Muren er unikt i sitt slag i Norge.

Du kan følge målingene fra Muren her. 

Kontaktperson

Forsker Thomas Skaugen, 

ths@nve.no, tlf. 924 04 750

Nyinstallert vannføringsmåler ved betongdammen på Muren beundres av NVEs Søren Nykjær Boje. Vannføringsmåleren må være i stand til å måle svært små verdier. Foto Thomas Skaugen/NVE.
Nyinstallert vannføringsmåler ved betongdammen på Muren beundres av NVEs Søren Nykjær Boje. Vannføringsmåleren må være i stand til å måle svært små verdier. Foto Thomas Skaugen/NVE.