Brukerne av NVEs tjenester har talt

Over 1000 brukere av NVEs tjenester har sagt sin mening. Resultatene presenteres nå i to separate rapporter. En rapport omhandler hvordan NVE som helhet oppfattes, og en går spesifikt på NVEs varslingstjenester.

NVE har et stort og vidt samfunnsoppdrag, og dermed en sammensatt gruppe brukere av våre tjenester. Det er viktig for oss å vite hvordan brukerne opplever de tjenestene vi leverer, og få direkte tilbakemeldinger på hva som kan bli bedre.

 

På oppdrag fra NVE gjennomførte Epinion Norge A/S en brukerundersøkelse i november/desember 2016. Undersøkelsen var todelt: en webbasert-spørreskjemaundersøkelse der mange av spørsmålene var basert på spørsmålene fra NVEs tidligere brukerundersøkelser.  Denne delen av undersøkelsen sier noe om hvordan brukerne oppfatter NVE som helhet, og ser spesielt på hvordan brukerne opplever hhv. konsesjonsprosesser, tilsynsprosesser og arealplansaker. Funnene fra denne delen av undersøkelsen er presentert i NVE-rapport 46-2017 Brukerundersøkelse for NVE 2016.

 

Vi valgte å skille ut brukerundersøkelsen av varslingstjenestene våre; flomvarsling, jordskredvarsling og snøskredvarsling. Varslingstjenestene er ferskvare, og står i en særstilling når det gjelder konsekvenser hvis de ikke blir formidlet eller oppfattet godt nok. Til denne delen ble webundersøkelsen supplert med 20 dybdeintervjuer. Funnene fra brukerundersøkelsen av varslingstjenestene er presentert i NVE-rapport 47-2017 Brukerundersøkelse for NVEs varslingstjenester.

 

Tilbakemeldingene fra brukarene gir oss et godt fundament for å vedlikeholde der vi er gode og bli bedre der brukerne sier vi ikke er gode nok. For eksempel etterlyste brukerne av varslingstjenestene mulighet til å kunne abonnere på varslene. Det er nå satt i gang.

 

Vi setter stor pris på alle de som har besvart undersøkelsen og på den måten hjelper NVE å kunne tilpasse våre tjenester bedre til våre brukere.

 

Kontaktpersoner:

Ang. NVE-rapport 46-2017 Brukerundersøkelse for NVE 2016:
Seniorrådgiver Hanne Bakke, tlf.: 913 04 313

Ang. NVE-rapport 46-2017 Brukerundersøkelse for NVE 2016:
Senioringeniør Ingeborg Kleivane Krøgli, tlf.: 970 45 982

Ang. NVE-rapport 38/2017 Evaluering av snø- og jordskredvarslinga:
Seniorrådgiver Hege Hisdal, tlf.: 934 21 527

 

 

 

 

 

Evaluering av snø- og jordskredvarsling

NVE har også gjort en egen vurdering av jord- og snøskredvarslingen for å vurdere nytteverdien opp mot ressursbruken som går med til å framskaffe tjenestene. Brukerundersøkelsen fra NVE-rapport 47-2017 er det viktigste grunnlaget i vurderingen av nytten.

Hovedkonklusjonene fra denne evalueringen er at det er at skredvarslingstjenestene bidrar til å bedre samfunnssikkerheten. De to tiltakene som identifiseres til å ha størst potensiale for å øke nytten av varslene er: 1) informasjon målrettet ulike brukergrupper og 2) kommunikasjon med, og kompetansebygging hos, brukerne av varslene.  

Les NVE-rapport 38/2017 Evaluering av snø- og jordskredvarslinga